ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach)
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2549
  1. นายชัชวาล ราชขันธ์ บทความ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี บทความ
โทรศัพท์: 0-4520-0707
แฟ็กซ์: 0-4520-0707
อีเมล:  -
  2. นายโชค น้ำกลั่น บทความ
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี บทความ
โทรศัพท์: 0-4520-0707
แฟ็กซ์: 0-4520-0707
อีเมล:  -
  3. นางมยุรี ทับทิมหิน บทความ
ครู
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โทรศัพท์: 0-4536-1316
แฟ็กซ์: 0-4536-1316
อีเมล:  -
  4. นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา บทความ
ครู
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  supaluk_2511@hotmail.com
  5. นางสมพิศ ทองเหลือง
ครู
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  -
  6. นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา บทความ
ครู
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โทรศัพท์: 0-4544-1028
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  nonkhun@hotmail.com
  7. นางอัญญานี โคตถา
ครู
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4524-4283
แฟ็กซ์: 0-4524-1536, 0-4525-0588
อีเมล:  -
  8. นางอุบลวรรณ บัวขาว
ครู
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4524-4283
แฟ็กซ์: 0-4524-1536, 0-4525-0588
อีเมล:  -
  9. นางอุปกรณ์ แสนทวีสุข
ครู
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โทรศัพท์: 0-4536-1316
แฟ็กซ์: 0-4536-1316
อีเมล:  -
รุ่นปี 2550
  10. นางสาวนาลีวรรณ บุญประสงค์
ครู
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์: 0-4531-1511
แฟ็กซ์: 0-4531-3479
อีเมล:  naleewan@hotmail.com
  11. นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4524-4754
แฟ็กซ์: 0-4524-4755
อีเมล:  -
  12. นางรัชนี รัศมีโรจน์
ครู
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โทรศัพท์: 0-4536-1316
แฟ็กซ์: 0-4536-1316
อีเมล:  -
  13. ดร.รุ้งรังษี วิบูลชัย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4525-5462
แฟ็กซ์: 0-4525-5709 ต่อ 201
อีเมล:  r_vibulchai@yahoo.com
  14. นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4525-4654
แฟ็กซ์: 0-4524-5294
อีเมล:  cute_mamy@hotmail.com
  15. นางหนึ่งใจ กตัญญู
ครู
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
โทรศัพท์: 0-4532-1022, 0-4532-1472
แฟ็กซ์: 0-4532-1472
อีเมล:  nuengjaimom@hotmail.com
  16. นางสาวอภิรดี ขุนฉนมนำ
ครู
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4525-5462
แฟ็กซ์: 0-4525-5709 ต่อ 201
อีเมล:  -
  17. นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง
ครู
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
โทรศัพท์: 0-4526-7124
แฟ็กซ์: 0-4532-3683
อีเมล:  -
  18. นางอำพร กิ่งแก้ว บทความ
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  am837@hotmail.com
รุ่นปี 2551
  19. นางสาวกทลี ภิโรภาส
ครู
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4525-5001
แฟ็กซ์: 0-4525-5320
อีเมล:  -
  20. นางจารุณี ทนงจิตร
ครู
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4524-4283
แฟ็กซ์: 0-4524-1536, 0-4525-0588
อีเมล:  -
  21. นายจิโรจ คำแฝง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  siroj_k@hotmail.com
  22. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ
โทรศัพท์: 0-4548-9399
แฟ็กซ์: 0-4548-9399
อีเมล:  -
  23. นายทวีชัย ศรีลับศรี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ
โทรศัพท์: 0-4549-2001-2
แฟ็กซ์: 0-4549-1225
อีเมล:  srilabsri@thaimail.com
  24. นายธฤติ ประสานสอน บทความ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ บทความ
โทรศัพท์: 0-4526-9366
แฟ็กซ์: 0-4526-9366
อีเมล:  tritti_pa@yahoo.com
  25. นางมยุรี บุญเย็น
ครู
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4524-4283
แฟ็กซ์: 0-4524-1536, 0-4525-0588
อีเมล:  -
  26. นางสาววิชญา โมฬีชาติ
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  witchayar@hotmail.com
  27. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์
ครู
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โทรศัพท์: 0-4537-0217
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  velawan2011_v@hotmail.com
  28. นายสวัสดิ์ กาฬวงศ์ บทความ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี บทความ
โทรศัพท์: 0-4520-0707
แฟ็กซ์: 0-4520-0707
อีเมล:  -
  29. นางสุดาดวง ราชขันธ์
นักจิตวิทยา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี บทความ
โทรศัพท์: 0-4520-0707
แฟ็กซ์: 0-4520-0707
อีเมล:  -
  30. นายอรรถจิตร เกษน้อย
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4524-4283
แฟ็กซ์: 0-4524-1536, 0-4525-0588
อีเมล:  att-chit@hotmail.com
รุ่นปี 2553
  31. นายจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
โทรศัพท์: 0-4539-1105
แฟ็กซ์: 0-4520-3476
อีเมล:  -
  32. นางณัฐชานันท์ ไชยสัตย์
ครู
โรงเรียนนาส่วงวิทยา
โทรศัพท์: 0-4542-1069
แฟ็กซ์: 0-4542-1021
อีเมล:  nasuangwittaya@gmail.com
  33. นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
โทรศัพท์: 0-4584-9272
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  antant09@hotmail.com
  34. นางนิภาพร แสงทอง
ครู
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
โทรศัพท์: 0-4533-3069
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  noung_suk@hotmail.com
  35. นางประภัสสร ศุภโกศล
ครู
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
โทรศัพท์: 0-4530-6095
แฟ็กซ์: 0-4530-6094
อีเมล:  -
  36. นางเมตตา บัวสด
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  mphewkum@hotmail.com
  37. นายวันชัย กาลิ้ม
ครู
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โทรศัพท์: 0-4540-9115
แฟ็กซ์: 0-4540-9115
อีเมล:  -
  38. นายสังวร ชมภูมาศ
ครู
โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
โทรศัพท์: 0-4524-2198
แฟ็กซ์: 0-4524-2198
อีเมล:  chompumas@gmail.com
  39. นายสุทิน คำไชย์
ครู
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
โทรศัพท์: 0-4529-8045
แฟ็กซ์: 0-4529-8045
อีเมล:  -
  40. นายสุพัฒน์ ธิศาเวร
ครู
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
โทรศัพท์: 0-4520-2240
แฟ็กซ์: 0-4520-2318
อีเมล:  -
  41. นางสาวสุภาพร ประดับสมุทร
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  slea_pa@yahoo.com
  42. นางสาวสุภาภรณ์ อุปลาบัติ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  -
  43. นางสาวเสาวภายุ์ สะนัย
ครู
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
โทรศัพท์: 0-4537-1105
แฟ็กซ์: 0-4537-1177
อีเมล:  souwapha@hotmail.com
รุ่นปี 2556
  44. นายกัญญา บุญนิรันดร์
ครู
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  addy4460@hotmail.com
  45. นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
โทรศัพท์: 0-4537-1105
แฟ็กซ์: 0-4537-1177
อีเมล:  -
  46. นางจุรพร วรรณคำ
ครู
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
โทรศัพท์: 0-4547-2068
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  chum_557@hotmail.com
  47. นายโชคชัย ฟองลม
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
โทรศัพท์: 0-4529-8045
แฟ็กซ์: 0-4529-8045
อีเมล:  -
  48. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
โทรศัพท์: 0-4530-3027
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  49. นายนรินทร์ พลศักดิ์
ครู
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
โทรศัพท์: 0-4543-1195
แฟ็กซ์: 0-4543-1195
อีเมล:  narin_370@hotmail.com
  50. นางนินนาท ไชยกาล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
โทรศัพท์: 0-4520-2240
แฟ็กซ์: 0-4520-2318
อีเมล:  ninnat97@hotmail.com
  51. นายนิเวศ มงคลการ
ครู
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
โทรศัพท์: 0-4531-8594
แฟ็กซ์: 0-4544-8594
อีเมล:  niweat@hotmail.com
  52. นางสาวปทุมทอง สารณ์
ครู
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โทรศัพท์: 0-4537-0217
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  p-jume@hotmail.com
  53. นายประถมชัย ทุมเมฆ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
โทรศัพท์: 0-4537-1105
แฟ็กซ์: 0-4537-1177
อีเมล:  -
  54. นางประพิศพักตร์ พูลศรี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด
โทรศัพท์: 0-4528-8704
แฟ็กซ์: 0-4528-8704
อีเมล:  praphitphak2516@gmail.com
  55. นางสาวปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  doreae@hotmail.com
  56. นายพงษ์พันธ์ รูปพรม
ครู
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โทรศัพท์: 0-4531-9600
แฟ็กซ์: 0-4536-2098
อีเมล:  pongpun@hotmail.com
  57. นางพรรณชิต มูลประดับ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญ
โทรศัพท์: 0-4585-5653
แฟ็กซ์: 0-4585-5653
อีเมล:  pantida_1000@yahoo.co.th
  58. นางพูนทรัพย์ เลิศล้ำ
ครู
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โทรศัพท์: 0-4530-3029
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  59. นายยงยุทธ วัตราดุลย์
ครู
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
โทรศัพท์: 0-4531-4709
แฟ็กซ์: 0-4535-5103
อีเมล:  ywattradul@gmail.com
  60. นางสาวรฟทัย พิมพิรัตน์
ครู
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โทรศัพท์: 0-4537-0217
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  raruthai107@gmail.com
  61. นายฤกษ์ชัย พลศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
โทรศัพท์: 0-4586-8063
แฟ็กซ์: 0-4586-8063
อีเมล:  r_ponsri@hotmail.com
  62. นายวิเชียร พิทักษ์เทพสมบัติ
ครู
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
โทรศัพท์: 0-4522-9000
แฟ็กซ์: 0-4522-9000
อีเมล:  -
  63. นางวิลาวัลย์ ศรมณี
ครู
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โทรศัพท์: 0-4537-0217
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  rongda_s@hotmail.com
  64. นายวีรพล สารรัตน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4524-4283
แฟ็กซ์: 0-4524-1536, 0-4525-0588
อีเมล:  -
  65. นายวีระชัย พลโสภา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบัววัด
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  66. นายสมชาย โสภา
ครู
โรงเรียนอ่างศิลา
โทรศัพท์: 0-4585-0425
แฟ็กซ์: 0-4585-0425
อีเมล:  angsila@hotmail.com
  67. นางสมปอง เดชคำภู
ครู
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  68. นายสมัคร วนาสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
โทรศัพท์: 0-4586-5645
แฟ็กซ์: 0-4586-5645
อีเมล:  samak_wanason@hotmail.com
  69. ว่าที่ ร.ต.สาคร แก้วสมุทร์
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  sakorn_kav@hotmail.com
  70. นางสิริกร ขันทอง
ครู
โรงเรียนนาส่วงวิทยา
โทรศัพท์: 0-4542-1069
แฟ็กซ์: 0-4542-1021
อีเมล:  sirikorn799@gmail.com
  71. นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมา
ครู
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4584-3216
แฟ็กซ์: 0-4584-3215
อีเมล:  supavadeeubon@hotmail.com
  72. นางสุมาลี ฝักบัว
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โทรศัพท์: 0-4525-5314
แฟ็กซ์: 0-4525-6130
อีเมล:  -
  73. นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
ครู
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
โทรศัพท์: 0-4548-1931, 0-4548-1333
แฟ็กซ์: 0-4548-1931 ต่อ 102
อีเมล:  -
  74. นายสุรทอน หมั่นนิยม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โทรศัพท์: 0-4586-4435
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  75. นางสาวสุรัสวดี จันทะชาลี
ครู
โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
โทรศัพท์: 0-4584-9272
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  76. นางเสวย ศรีตะเขต
ครู
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
โทรศัพท์: 0-4529-5127
แฟ็กซ์: 0-4548-1210
อีเมล:  lankhao@hotmail.co.th
  77. นางอภิถเพ็ชร เมืองเหนือ
ครู
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โทรศัพท์: 0-4532-1467, 0-4532-2964
แฟ็กซ์: 0-4532-2964
อีเมล:  -
  78. นายอะริเดช ผืนโพธิ์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
โทรศัพท์: 0-4585-4426, 0-4585-4424
แฟ็กซ์: 0-4585-4426
อีเมล:  aridet_pinpo@hotmail.com
  79. นางสาวอังคณา นาสารี
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โทรศัพท์: 0-4539-9067
แฟ็กซ์: 0-4539-9375
อีเมล:  ืnsr_angkana@yahoo.com
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15964762