ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > วิทยากรหลัก (MT)
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2548
  1. นางกุสุมา มีศิลป์ บทความ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โทรศัพท์: 0-4561-1434, 0-4561-6381
แฟ็กซ์: 0-4561-2502
อีเมล:  k_meesin@hotmail.com
  2. นายทวีศักดิ์ หงษ์อินทร์
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โทรศัพท์: 0-4569-1533
แฟ็กซ์: 0-4569-1532
อีเมล:  -
  3. นายธีรบูลย์ รัชตะวิมลรัตน์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
โทรศัพท์: 0-4567-1228
แฟ็กซ์: 0-4567-1228
อีเมล:  theerabooya@thai.com
  4. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โทรศัพท์: 0-4566-1432
แฟ็กซ์: 0-4566-1670
อีเมล:  mayuri104@yahoo.com
  5. นายวรศิลป์ พวงสวัสดิ์ บทความ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
โทรศัพท์: 0-4561-1594, 0-4561-2931
แฟ็กซ์: 0-4561-2681
อีเมล:  -
  6. นายสมนึก บุญปัญญา บทความ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โทรศัพท์: 0-4569-1533
แฟ็กซ์: 0-4569-1532
อีเมล:  -
  7. นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โทรศัพท์: 0-4566-1432
แฟ็กซ์: 0-4566-1670
อีเมล:  -
  8. นายสุนันท์ อินทะพันธ์
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โทรศัพท์: 0-4567-1259
แฟ็กซ์: 0-4567-1333
อีเมล:  -
รุ่นปี 2549
  9. นายจินดา คำแก้ว
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน
โทรศัพท์: 0-4569-9064
แฟ็กซ์: 0-4569-9064
อีเมล:  khumkaew_1310@yahoo.com
  10. นายทรงพล สมภาค
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โทรศัพท์: 0-4569-1533
แฟ็กซ์: 0-4569-1532
อีเมล:  bigbirm_mafia@windowslive.com
  11. นายทรงสิทธิ์ ดุษฎีกุล
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โทรศัพท์: 0-4566-1432
แฟ็กซ์: 0-4566-1670
อีเมล:  -
  12. นางทิพย์สุดา ไกรเกตุ
ครู
โรงเรียนราษีไศล บทความ
โทรศัพท์: 0-4568-1040
แฟ็กซ์: 0-4568-1040
อีเมล:  -
  13. นายบัญชา บูญชู
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โทรศัพท์: 0-4566-1432
แฟ็กซ์: 0-4566-1670
อีเมล:  buncha47@hotmail.com
  14. นายประจักษ์ ทองเลิศ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โทรศัพท์: 0-4567-1259
แฟ็กซ์: 0-4567-1333
อีเมล:  -
  15. นายปิ่น นันทะเสน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่
โทรศัพท์: 0-4569-7067
แฟ็กซ์: 0-4569-7067
อีเมล:  -
  16. นางพัชรี แซ่เตีย
ครู
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4561-2433
แฟ็กซ์: 0-4561-6808
อีเมล:  -
  17. นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง
ครู
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4561-2433
แฟ็กซ์: 0-4561-6808
อีเมล:  -
  18. นางรุ่งนภา ลัทษิมนต์
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โทรศัพท์: 0-4569-1533
แฟ็กซ์: 0-4569-1532
อีเมล:  -
  19. นายวันชัย สืบวงศ์
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
โทรศัพท์: 0-4561-1594, 0-4561-2931
แฟ็กซ์: 0-4561-2681
อีเมล:  -
  20. นางวิลาวัณย์ นึกชอบ บทความ
ครู
โรงเรียนราษีไศล บทความ
โทรศัพท์: 0-4568-1040
แฟ็กซ์: 0-4568-1040
อีเมล:  mamagreen2499@hotmail.com
  21. นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ
ครู
โรงเรียนดงรักวิทยา บทความ
โทรศัพท์: 0-4581-8102, 0-4581-8103
แฟ็กซ์: 0-4581-8102
อีเมล:  dongrakschool@chaiyo.com
  22. นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โทรศัพท์: 0-4569-1533
แฟ็กซ์: 0-4569-1532
อีเมล:  somnuk3016@hotmail.com
  23. นางสุภาพร คำประไพ บทความ
ครู
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา บทความ
โทรศัพท์: 0-4592-4657
แฟ็กซ์: 0-4592-4656
อีเมล:  -
  24. นายเสรี กาหลง
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
โทรศัพท์: 0-4561-1594, 0-4561-2931
แฟ็กซ์: 0-4561-2681
อีเมล:  0340@chaiyo.com
  25. นายไสว มีสติ
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
โทรศัพท์: 0-4592-4839, 08-9581-5022
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
  26. นายอภิเดช เดชนาเกร็ด
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โทรศัพท์: 0-4567-1259
แฟ็กซ์: 0-4567-1333
อีเมล:  apidej2001@yahoo.com
  27. นางอรุณวัฒนา สงค์พิมพ์
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4569-9052
แฟ็กซ์: 0-4569-9080
อีเมล:  -
  28. นางอัมพร สีหะวงษ์
ครู
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4568-7116
แฟ็กซ์: 0-4568-7054
อีเมล:  mp_mp22@hotmail.com
รุ่นปี 2550
  29. นายทองคำ จันทร์โสภา
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
โทรศัพท์: 0-4561-1594, 0-4561-2931
แฟ็กซ์: 0-4561-2681
อีเมล:  -
  30. นางประเทือง โกสุมวงศ์วิวัฒน์
ครู
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โทรศัพท์: 0-4561-2611
แฟ็กซ์: 0-4561-3088
อีเมล:  -
  31. นางพจนี วานิช
หัวหน้างานวิชาการ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โทรศัพท์: 0-4561-2611
แฟ็กซ์: 0-4561-3088
อีเมล:  -
  32. นายพุทธ มงคล
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
โทรศัพท์: 0-4567-1259
แฟ็กซ์: 0-4567-1333
อีเมล:  put2010@gmail.com
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344361