ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > วิทยากรหลัก (MT)
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2548
  1. นางกนกวรรณ วงค์ขึง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  poradok2@yahoo.com
  2. นางกัลยา อันชื่น
นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  kanchoon@hotmail.com
  3. นางขวัญฤดี แสงกุล
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
โทรศัพท์: 0-4544-1617, 0-4544-1618
แฟ็กซ์: 0-4544-1188, 0-4544-1261
อีเมล:  -
  4. นางจิรังกูร ณัฐรังสี บทความ
พยาบาลวิชาชีพ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2594
แฟ็กซ์: 0-4528-5672
อีเมล:  chirung06@yahoo.com
  5. นางสาวณัฐิยา พรหมบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  hellonutt99@hotmail.com
  6. นางเทียนทอง บังศรี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  -
  7. นางเพชรมณี โสภิตะชา
ครู
โรงเรียนบ้านกาบิน
โทรศัพท์: 0-4521-1075
แฟ็กซ์: 0-4527-1075
อีเมล:  -
  8. นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โทรศัพท์: 0-4548-2412
แฟ็กซ์: 0-4548-1210
อีเมล:  -
  9. นางเรืองยศ เพชรสุก
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โทรศัพท์: 0-4536-2527
แฟ็กซ์: 0-4636-2527
อีเมล:  -
  10. นายลือชัย สุรมิตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โทรศัพท์: 0-4536-2527
แฟ็กซ์: 0-4636-2527
อีเมล:  -
  11. นายศักดา ขำคม
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  osakda@hotmail.com
  12. นายสุภรณ์ แสงผะกาย
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
โทรศัพท์: 0-4524-2321, 0-4525-5178, 0-4524-2323 ต่อ 114
แฟ็กซ์: 0-4524-2320
อีเมล:  -
  13. นางสาวสุภาพร ประดับสมุทร
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  slea_pa@yahoo.com
  14. นางสาวอรอนงค์ บุรีเลิศ
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
โทรศัพท์: 0-4544-1617, 0-4544-1618
แฟ็กซ์: 0-4544-1188, 0-4544-1261
อีเมล:  -
  15. นางอรอินทร์ ขำคม บทความ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
แฟ็กซ์: 0-4528-1046
อีเมล:  prasri_tc@yahoo.com
  16. นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4526-2692
แฟ็กซ์: 0-4524-2225
อีเมล:  -
รุ่นปี 2549
  17. นางมยุรี ทับทิมหิน บทความ
ครู
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โทรศัพท์: 0-4536-1316
แฟ็กซ์: 0-4536-1316
อีเมล:  -
  18. นายวรชัย ยืนมั่น บทความ
ครู
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
โทรศัพท์: 0-4531-8594
แฟ็กซ์: 0-4544-8594
อีเมล:  -
  19. นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา บทความ
ครู
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  supaluk_2511@hotmail.com
  20. นางสมพิศ ทองเหลือง
ครู
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  -
  21. นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา บทความ
ครู
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โทรศัพท์: 0-4544-1028
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  nonkhun@hotmail.com
  22. นางอัญญานี โคตถา
ครู
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4524-4283
แฟ็กซ์: 0-4524-1536, 0-4525-0588
อีเมล:  -
  23. นางอุปกรณ์ แสนทวีสุข
ครู
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โทรศัพท์: 0-4536-1316
แฟ็กซ์: 0-4536-1316
อีเมล:  -
รุ่นปี 2550
  24. นายอุทัย บุญศักดิ์
NGO
โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. (อุบลราชธานี)
โทรศัพท์: -
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  -
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344176