ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > วิทยากรหลัก (MT)
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2550
  1. นางจันทร์ประภา สิทธิพรหม
ครู
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
โทรศัพท์: 0-4229-1225
แฟ็กซ์: 0-4229-3311
อีเมล:  -
  2. นางนิภา พูนศรี
ครู
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โทรศัพท์: 0-4224-4415-7
แฟ็กซ์: 0-4232-8960
อีเมล:  napa_poonsri@hotmail.com
  3. นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โทรศัพท์: 0-4222-1677, 0-4222-2041
แฟ็กซ์: 0-4222-1677
อีเมล:  -
  4. นางเยาวภรณ์ สุทธิประภา
ครู
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
โทรศัพท์: 0-4228-1279
แฟ็กซ์: 0-4228-1279
อีเมล:  maew1090@hotmail.com
  5. นางสุทิศสา กิติราช
ครู
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
โทรศัพท์: 0-4213-2285
แฟ็กซ์: 0-4213-2285
อีเมล:  -
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344164