ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > วิทยากรหลัก (MT)
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2549
  1. นางเกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร บทความ
รองคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์: 0-2942-6900 (ครุ T/F 0-25133620)
แฟ็กซ์: 0-2541-7249
อีเมล:  kasemsria@yahoo.com
  2. นายฐิติวัสส์ สุขป้อม
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์: 0-2942-6900 (ครุ T/F 0-25133620)
แฟ็กซ์: 0-2541-7249
อีเมล:  karn_thiti@hotmail.com
  3. นางปัญญฎา แสงอุไร
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์: 0-2942-6900 (ครุ T/F 0-25133620)
แฟ็กซ์: 0-2541-7249
อีเมล:  patty_tana@hotmail.com
  4. นางสันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์: 0-2942-6900 (ครุ T/F 0-25133620)
แฟ็กซ์: 0-2541-7249
อีเมล:  klaul_48@hotmail.com
รุ่นปี 2550
  5. นางชนม์นิภา วรกวิน
ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์: 0-2942-6900 (ครุ T/F 0-25133620)
แฟ็กซ์: 0-2541-7249
อีเมล:  -
  6. นางสาวณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์: 0-2942-6900 (ครุ T/F 0-25133620)
แฟ็กซ์: 0-2541-7249
อีเมล:  tamoily@hotmail.com
  7. ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โทรศัพท์: 0-2942-6900 (ครุ T/F 0-25133620)
แฟ็กซ์: 0-2541-7249
อีเมล:  -
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17324155