ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
        1. นางกาญจนา ทรัพยอาจิณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
        2. นางมาลี เพชรสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        3. นางสาวเสาวนีย์ พนิชโยวาท
 ไม่ระบุ 
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
        4. นายพนมพร แฉล้มเขตต์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
        5. นางจารุวรรณ จูมวงษ์
 ภาษาไทย 
        6. นายพนัส แสงนิล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
        7. นางสุธีรา ม่วงคำ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
        8. นางนภาพร นุชวงศ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
        9. ว่าที่ ร.ต.ราชันต์ อุทัย
 ครอบครัวศึกษา 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
        10. นายแสวง แสงสิงห์ชัย
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
        11. นายสุวรรณเดช คุ้มอ่ำ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
        12. นางสาวเสาวณีย์ สนธิเณร
 อื่น ๆ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
        13. นางสุมนา กันแย้ม
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
        14. นางปวรวรรณ ผาลิกา
 อื่น ๆ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
        15. นายอมร เอี่ยมสะอาด
 ไม่ระบุ 
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
        16. นางสาวชโลธร เรืองจันทร์
 อื่น ๆ 
        17. นางสรณีย์ อาศรัยราษฎร์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
        18. นายประเสริฐ จันโททัย
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
        19. นายชัยวุฒิ ธงเงิน
 ไม่ระบุ 
        20. นางสาวรุ่งทิวา รุ่งสว่าง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
        21. นายดำรงค์ศักดิ์ ศรีพงษ์สุทธิ์
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
        22. นางจิตรา อนุกูลเริงกิตติ
 ไม่ระบุ 
        23. นางสิริรัตน์ โพธิพิบูลย์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
        24. นางสาวกฤติญา วังหอม
 ไม่ระบุ 
        25. นางสาววรีรัตน์ เหล่าพจงศักดิ์
 วิทยาศาสตร์ 
สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สม.สอศ)
        26. นางสาวมาลี ทักษะกรวงศ์
 ไม่ระบุ 
        27. นางสาวสำราญ แสงเดช
 ไม่ระบุ 
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สนผ.สอศ.)
        28. นายอธิปไตย โพแดง
 อื่น ๆ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
        29. นางสาวทัชชภร อ่อนน้อม
 ไม่ระบุ 
        30. นางสุพัตรา เกตุวงศ์
 ไม่ระบุ 
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
        31. นางกฤติทร สุขกมล
 ไม่ระบุ 
        32. นางอรชดา จิวโฮฮวด
 ไม่ระบุ 
        33. นายอุดมศักดิ์ ธัญญรักษ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
        34. นางปัทมา โภคะสุวรรณา
 อื่น ๆ 
        35. นายสมยศ รัตนจรัสวงศ์
 ไม่ระบุ 
        36. นายอนุชา ประคองวิทยา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
        37. นายชัยวุฒิ นราภินนท์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
        38. นางธนาพร สุรเชิดเกียรติ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
        39. นางสาวธณิศรา แสนจริง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        40. นายนพดล เตชวาทกุล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
        41. นางเบญจศิริ นามโคตร
 จิตวิทยา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
        42. นายธวัช พลชาลี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
        43. นายเกษม ไชยวงษ์
 อื่น ๆ 
        44. นางปัทมพร บุญรักษา
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
        45. นายณัฐพนธ์ ม่วงคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
        46. นางฉัฐทิพา ประดิษฐ์กุล
 ไม่ระบุ 
        47. นางสาววรรณพร ตุลยาพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
        48. ว่าที่ รท.เกียรติศักดิ์ น้อยพันธ์
 ไม่ระบุ 
        49. ดร.แสวง วิทยพิทักษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
        50. นายจารุวัฒน์ เจริญผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        51. นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
        52. นายพันธุ์ศักดิ์ สุนทรวงษ์
 ไม่ระบุ 
        53. นางอัชรีย์ โรจนากาศ
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
        54. นางณัฐวสา พะวงผล
 ไม่ระบุ 
        55. นางวรรณา อาภาอดุล
 จิตวิทยา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
        56. นางพันธุ์ทิพย์ เยาะหะรี
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
        57. นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
        58. นายสมัย แววรวีวงษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329138