ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
        1. นางสาวสุนทรี มาตรังศรี
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
        2. ว่าที่ ร.ต.กริตติ การวัฒนี
 อื่น ๆ 
        3. นางอุไรวรรณ ปุณณะเวส
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
        4. กอแก้ว บางท่าไม้
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
        5. นางณภัคอร ธาร์ณธนาธร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        6. นายอนุเชษฐ์ ปุณณะเวส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        7. นางสาวอรพรรณ โพธิบัณฑิต
 คณิตศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
        8. นายธานุวัฒน์ รัตนผ่องใส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        9. นางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
        10. นางจารุณี สุวรรณโท
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
        11. นายทศพล สิงห์ทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
        12. นายมานพ กลิ่นทรัพย์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328978