ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
        1. นางวรรณมาส สืบโถพงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
        2. นางชนกานต์ โพธิ์เงิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        3. นางสาวนันธินี โพธิ์บัว
 ไม่ระบุ 
        4. นายบุญนำ โตสูง
 เพศศึกษา 
        5. นายพลวัฒน์ สายสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        6. มัลลิกา ปานคุ้ม
 ไม่ระบุ 
        7. นายอุมาร คุ้มพวก
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
        8. นางสาวธนภร วงษ์เหมือน
 อื่น ๆ 
        9. นายอิศเรศ สนั่นเมือง
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
        10. นายภูษิต ทองแป้น
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
        11. นางภิญญา ธีระศานติ์
 อื่น ๆ 
        12. นายอาทร ปรัชญาภรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        13. นางอินทิรา เทศนวัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
        14. นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
        15. นางสุภาพร วรรณวงค์
 อื่น ๆ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
        16. นายประยงค์ ทองสุข
 ไม่ระบุ 
        17. นายสมชาย วณารักษ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
        18. นายประภัสสร เสริมกล่ำ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
        19. นางทิพย์ผกา รอดพ่าย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
        20. นายวีระชาติ สมใจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
        21. นายนพดล เดชรังสฤษฏ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
        22. นายวัชรากร อุทะดารา
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
        23. นางสาวเอมอร อิ่มด้วยบุญ
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
        24. นายเมธี เถาโท
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
        25. นางธันยพร ปานพรหมมาศ
 วิทยาศาสตร์ 
        26. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
        27. นางสาวไพลิน ยงยิ่ง
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329257