ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
        1. นายเชาว์ฤทธิ์ สุขเกษม
 ไม่ระบุ 
        2. นางสาวรวิโรจน์ สะทิ
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
        3. นางสาวพัชรา แป้นอ่ำ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        4. นายวันชัย พุ่มพฤกษ์
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
        5. นางสาวศุภลักษณ์ พรหมถาวร
 ประจำชั้น 
        6. นายสุรพล สุขุมาลินทร์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
        7. นายวีรจิต เรืองสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        8. นายสุนทร คลังเงิน
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
        9. นางสาวชลธิชา กลิ่นหวล
 ประจำชั้น 
        10. นายบุญเลิศ ชาญณรงค์
 ไม่ระบุ 
        11. นายวีระพันธ์ ทองไทย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
        12. นางสาวธารินี พวงสุนทร
 อื่น ๆ 
        13. นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ
 ไม่ระบุ 
        14. นางวรรณา สุภาพงษ์
 อื่น ๆ 
        15. นายวิสูตร เกตุนวม
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
        16. นายอุดมศักดิ์ คงมั่น
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
        17. นางสาวดาวสกาย พูลเกษ
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329470