ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี บทความ
        1. นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
        2. นางจงรักษ์ กะรัมย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        3. นายสมบัติ อำสาริกา
 ไม่ระบุ 
        4. นายอรรถพันธ์ พงษาพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
        5. นางพรเพ็ญ โคบาล
 อื่น ๆ 
        6. นายวาฑิต นุ่มตี่
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี บทความ
        7. นายชำนิ ฝอยหิรัญ บทความ
 ไม่ระบุ 
        8. นางศศิวิมล ฮีสวัสดิ์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
        9. นายวสันต์ บัวทรัพย์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
        10. นายวาทวิโรจน์ พันธ์รุ่งโรจน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        11. นายสมมาตร ปัญญาประทีป
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
        12. นายพิรชัช ชังเภา
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
        13. นางปริศนา มังคลรังษี
 ไม่ระบุ 
        14. นางมณฑนา อิทธิพลากร
 ไม่ระบุ 
        15. นางสรัสพร เหลืองอ่อน
 ครอบครัวศึกษา 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
        16. นางสาวเนาวรัตน์ บุปผากอง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
        17. นางสาวขนิษฐา จาริยศิลป์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
        18. นายธนารัชต์ แม้นพยัคฆ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
        19. นางศรีพรรณ ดิษยพงษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
        20. นางนาตยา บุญรอด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
        21. นายวิเวทย์ พรมใจ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329045