ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
        1. นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
        2. นายชโยธร หลงเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        3. นางมาลา เล็กชะอุ่ม
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง บทความ
        4. นายสุรชัย ตีหล้า
 อื่น ๆ 
        5. นายอภิชาติ ชูใจ บทความ
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
        6. จิราพร จิตมั่น
 ไม่ระบุ 
        7. นายอนุชิต ศรีพันดอน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
        8. นางสุภัคสา ศิริชนะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
        9. นายจรินทร์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
        11. นายโอรส ใจเสมอ
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
        12. นางนิศากร จิตต์รุ่งเรือง
 ครอบครัวศึกษา 
        13. นายวิชัย พุ่มพฤกษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
        14. นางจันทนี จันทรศร
 ไม่ระบุ 
        15. นางวิจิตรา สิงขรวัฒน์
 ไม่ระบุ 
        16. นายสุริยะ จิตพิไลเลิศ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
        17. นางณัฐสุดา พิพุฒิไกร
 อื่น ๆ 
        18. นางสาวประไพ พรหมเจริญ
 อื่น ๆ 
        19. นางยุวดี ตาปนานนท์
 อื่น ๆ 
        20. นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง บทความ
        21. นายเรืองศักดิ์ บัวอินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง บทความ
        22. นายประศิลป เอมใจ
 ไม่ระบุ 
        23. นางสาวสุรางค์ เกกีงาม
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
        24. นางสาวยุวดี สินชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17356113