ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
โรงเรียนเมรรี่เทคโนโลยี
        1. นางสาวลำไย พรหมสิทธิ์
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
        2. นางวรรณา ด้วงสว่าง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
        3. นางศุภรา ฉันทรักษ์
 ไม่ระบุ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        4. นายกลธี ขยันการนาวี
 ไม่ระบุ 
        5. นายคทายุทธ์ มิตรสูงเนิน
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
        6. นายวิชยา ไทยรัมย์
 ประจำชั้น 
        7. นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
        8. นายพิเชษฐ์ เข็มตรง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
        9. นางจริยา พงษ์ศิริรักษ์
 อื่น ๆ 
        10. นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย
 ไม่ระบุ 
        11. นายปรีชา ปานกลาง
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
        12. นางจุฬารัตน์ สมเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
        13. ว่าที่ พ.ท.พงศ์พัชร ฟตสูงเนิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        14. นายวรพล อุดม
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
        15. นางสาวศรีสุลักษณ์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
 อื่น ๆ 
        16. จ.อ.สนอง วิสุทธิศิริ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
        17. นายอดุลย์ นัดใหม่
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
        18. นายณรงค์ เอมซ์บุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        19. นายยงยุทธ กลิ่นศรีสุข
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
        20. นายเชิดชู พะนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        21. นางสาวพัทธวรรณ ชุ่มกลาง
 ภาษาต่างประเทศ 
        22. นางศรีสุรักษ์ ไพรีพายฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        23. นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
        24. นางสายวรุณี สมพงษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
        25. นางวิมล เอี่ยมทอง
 อื่น ๆ 
        26. นางสาริศา สุนทรารักษ์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
        27. นายวงกต ชุมศรี
 เพศศึกษา 
        28. นางสุปราณี มะลีจันทร์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
        29. นายอลงกรณ์ วัฒนสุข
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
        30. นายมนัด เคลื่อนเมืองปัก
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
        31. นายมนัส มีพร้อม
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
        32. นายสุรชัย รุ่งรังษี
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
        33. นางสาวกฤษนล สระปัญญา
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
        34. นางอิสรา โชรัมย์
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328996