ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บทความ
        1. นางอรุโณทัย คงวีระวัฒน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        2. นางสาวอารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์ บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บทความ
        3. นางสาวกฤษณา ขันธ์น้อย
 วิทยาศาสตร์ 
        4. นายขจรศักดิ์ เก้าศักดา
 ไม่ระบุ 
        5. นายคุมทรัพย์ บุญเปล่ง
 ไม่ระบุ 
        6. นางสาวจิฤมล งามเจริญ
 ไม่ระบุ 
        7. นางจุฑามาศ วอนแดง
 คณิตศาสตร์ 
        8. นายชำนิ พิศวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        9. นายฐาปนา เจริญพร
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวดนันตยา ม่วงนิล
 ภาษาต่างประเทศ 
        11. นางสาวบังอร เปรียบยิ่ง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        12. นายประทุม ฉ่ำโสฬส
 ไม่ระบุ 
        13. นายพรชัย บุญภา
 ไม่ระบุ 
        14. นางสาวพัชรีพร ศรีพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        15. นางพิชิต พ่อค้า
 ไม่ระบุ 
        16. นายพิษณุ เข็มโคตร
 ไม่ระบุ 
        17. นายมงคล ใจหาญ
 ไม่ระบุ 
        18. นายมงคล บุญคุ้ม
 ไม่ระบุ 
        19. นางวัฒนา มีรสล้ำ
 ไม่ระบุ 
        20. นางสาวศิริขวัญ ยงเพชร
 คณิตศาสตร์ 
        21. นายสมปอง ชูวงศ์
 ไม่ระบุ 
        22. นางสมพร สุขประเดิม
 ไม่ระบุ 
        23. นางสาวสุกัญญา ชัยพรรณา
 ภาษาต่างประเทศ 
        24. นายสุมิตร วงษ์สวรรค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        25. นายสุเมธ ถูกจิตต์
 ไม่ระบุ 
        26. นางสาวเสาวภา สุจินพรหม
 คณิตศาสตร์ 
        27. นางอภิรดี ภูผาสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        28. นางสาวอารีรัตน์ บุญสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
        29. นางสาวอุมาพร ยอดเพ็ชร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        30. นายชานนท์ สิมมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        31. นายฉัตรชวาล แม้นจิตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        32. นายยุทธพงษ์ กงทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        33. นางนันทวัน สุทธิยานุช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        34. นางสาวพรรณี บุษงาม
 ไม่ระบุ 
        35. นายวินิจ ตั้นจัด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        36. นายสราวุฒิ รักษาวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        37. นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์
 ไม่ระบุ 
        38. นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ
 ไม่ระบุ 
        39. นายเศบูลุน ศรีคำเวียง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        40. นายอรรถพล สุขประสาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        41. นางสาวพรรษาพร แสนศรี
 เพศศึกษา 
        42. นางภราวรณ์ ภวะวิจารณ์
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บทความ
        43. นายชัยรัตน์ กองงาม
 ช่างต่าง ๆ 
        44. นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329260