ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
        1. นางกรองทิพย์ นาคสีหราช
 ครอบครัวศึกษา 
        2. นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
        3. นายซัยวิทย์ คารีเสถียร
 ไม่ระบุ 
        4. นายพอสิษฐ์ นางวงษ์
 ไม่ระบุ 
        5. นางสาวลักษณภัทฏ์ ทองเจริญประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        6. นางสาววลัยพร ตันวะโทก
 ไม่ระบุ 
        7. นางสุภาวดี พุฒธรรม
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
        8. นางปริษา มั่นดี
 ไม่ระบุ 
        9. นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์
 เพศศึกษา 
        10. นางอรทัย สฤษดิ์นิรัตนดร์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
        11. นายชาญชัย ไชยคำ
 ไม่ระบุ 
        12. นางสมจิต ศรีสุข
 ไม่ระบุ 
        13. นางสาวสีนวน ศรีหะบุตร
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329482