ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
        1. นางอรปรียา ขอคตสำโรง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        2. นางสาวสิรินาฎ พรเจริญ
 ครอบครัวศึกษา 
        3. นางสุมาลี ลัทธิมนต์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
        4. นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
 ไม่ระบุ 
        5. โสวัส ลังคะมาตย์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
        6. นายธวัชชัย สุขเกษม
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
        7. นายเทพสุริยา พูลสวัสดิ์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
        8. นายศุภชัย มีหนองหว้า
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
        9. นางสาวรัตนี สุวรรณเพชร
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
        10. นางนิชกานต์ ไอครรัมย์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
        11. นายไกรสอน พลอำนวย
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
        12. นายกรณัฎฐ์ มาลัย
 ไม่ระบุ 
        13. นายพงษ์พันธ์ รูปพรม
 เพศศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
        14. นายกิตติ ทิพย์รักษา
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
        15. นายเจริญ คำหล้า
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
        16. นายสัญชัย สุขเกษม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17355815