ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
        1. นางสาวดวงมาลย์ แสงไกร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
        2. นายนิพิฐ นามราช
 ไม่ระบุ 
        3. นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
        4. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง
  
        5. นายนิรันดร โมรีรัตน์
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
        6. นายปรีชา คำภู
  
        7. นายวรเวทย์ บุญมา
  
วิทยาลัยการอาชีพพล
        8. นายธนารักษ์ จันทร์ยอย
 ประจำชั้น 
        9. ว่าที่ ร.ต.อำพล นึกชอบ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
        10. นายชัยยงค์ ธาตุดี
 ประจำชั้น 
        11. นายอนิรุทธ์ สุวรรณรงค์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
        12. นายชยากร รัชนีภาค
 ไม่ระบุ 
        13. นางศุภวรรณ นันตติกุล
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
        14. นางสาวสุจิตรา ภูผาดาว
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
        15. นางสุภาณี ธรรมแสง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        16. นายอภิณัฐ นาเลาห์
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
        17. นางสาวเทพวรรณ สิงหบุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        18. นายสถาพร ทัศนศรีวรการ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
        19. นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
        20. นายวรวิทย์ เขียนสีอ่อน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        21. นายสมศักดิ์ มาตรทะเล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
        22. นายวาสนา เต็มสอาด
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
        23. นางสุทธิสา คำศิริ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
        24. นายประน้อม อ้นแก้วมณี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
        25. นางสาวอัญมณี อุทรักษ์
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
        26. นายนฤชิต พูนไธสง
 เพศศึกษา 
        27. นายนฤษิต พูนไธสง
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
        28. นางสาวรุ่งทิวา ภูสาหาร
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
        29. นายจิระเดช เศรษฐภักดี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
        30. นางสาววรญา ภาวะศิลป์
 เพศศึกษา 
        31. นางวัฒนา หงษ์กา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
        32. นางพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ
 เพศศึกษา 
        33. นายอดิศร พรมสอน
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
        34. นางวิริยา เตโช
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328948