ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
        1. ดวงพร ศรีประโค
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        2. นายบุญส่ง จำปาบรรพ์
 ไม่ระบุ 
        3. นางสุธิดา อินต๊ะวัย
 ภาษาต่างประเทศ 
        4. นายสุวรัตน์ รูปงาม
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
        5. นายศักดิ์ดา แสงภา
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
        6. นางสาวศศิธร เข็มทอง
 ไม่ระบุ 
        7. นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
 ไม่ระบุ 
        8. นายหรรษา เสริฐผล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี บทความ
        9. นางพิกุล พยัตติกุล บทความ
 ไม่ระบุ 
        10. นางสมทรง แสงอรุณ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
        11. นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
 คณิตศาสตร์ 
        12. นางสาวสุรจิตตา โพธิบุตร
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
        13. นายคงเดช โสมาศรี บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        14. นางสาวคมขำ ธรรมรักษา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        15. นายบุญเหลือ หว้านเครือ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        16. นายประสิทธิ์ อังกินันทน์
 ไม่ระบุ 
        17. นายสุชาติ คงเจริญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        18. นายเอกวิทย์ ธาตุไชย
 ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
        19. นางสาวนฤมล ทนปรางค์
 ไม่ระบุ 
        20. นางศรีวรรณ เหรียญเจริญ
 ไม่ระบุ 
        21. นางสาวสุภาพร ศรีสุระ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
        22. นายบุญสนอง สีมืด
 ไม่ระบุ 
        23. นางสุวารี ติยารัชกุล
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
        24. นายถาวร วันระหา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        25. นางรุจิรา บุญรักษา
 ไม่ระบุ 
        26. นายวีระพล ประสงค์ศิลป์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
        27. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง บทความ
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
        28. นายวิศิษฐ์ ตันธวัฒน์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
        29. นายทวีศักดิ์ ทานน
 ไม่ระบุ 
        30. นางสาวสุนิสา รัตนนิมิตร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
        31. นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกุล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
        32. นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
        33. นายรชต คำพลแสน
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
        34. นางสาวพรทิพย์ ธัญญลักษณ์
  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
        35. นายวุฒิชัย ศรีสุวอ
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
        36. นายทองดี มะปะทัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
        37. นายพัทธพล วรรณทองสุก
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
        38. นายชนิธ ไลเมือง
 ไม่ระบุ 
        39. นางสาวต้องรัก บุษราคัม
 ไม่ระบุ 
        40. นางสาวทิพย์วัลย์ แสงทอง
 ไม่ระบุ 
        41. นางสาวนัสชา ญาณประสาท
 การตลาด 
        42. นางวันทิตา โพธิสาร
 ไม่ระบุ 
        43. นางสถิรดา ทาขุลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        44. นางสาวสุธานี โสโท
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        45. นางอุษณีย์ มณีรัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
        46. นายชัยวัฒน์ พักตร์ผ่องศรี
 การตลาด 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
        47. นางสุรางค์รัตน์ วงษ์ป้อม
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
        48. นางสาวปางรัก คชเคลื่อน
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
        49. นายเชิดชัย ศรีวาลัย
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
        50. นายจีรทีปต์ ปะมะโน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
        51. นายอำพล พัสดร
 เพศศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
        52. นายพงษ์พันธ์ คำหาญ
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
        53. นายสุทธิใจ ไชยราช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329026