ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
        1. นายรังสรรค์ ทะนันไชย
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
        2. นายสมชัย เปลี่ยนศิริชัย
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคเลย
        3. นายบรรจง สุรพุทธ
 ไม่ระบุ 
        4. นายศราวุฒิ จำปาลาด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นายสุรศักดิ์ พรมลา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
        6. นางภัสชมน พิริยสุวัฒน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        7. นางสมจิตร พิศิษฐโกเศศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยเทคนิคเลย
        8. นายพิชัย เพียซ้าย
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
        9. นางกตัญญู ตำมา
  
        10. นางสาวกมลรัตน์ ด้วงบู่
  
        11. นางสาวกันจนา หองทองคัด
  
        12. นายโกวิท พรมนา
  
        13. นางสาวขนิษฐา ผุยมาตยื
  
        14. นางขวัญฤดี สอนศรี
 บัญชี 
        15. นางสาวแคทรียา กำกูด
  
        16. นางสาวจงกลรัตน์ เพิ่มยศ
  
        17. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัช
  
        18. นายเฉลิมฤทธิ์ ขันทะผอง
  
        19. นายชาตรี เนตรวิจิตร
  
        20. นางสาวชุติปภา จันทร์วธี
  
        21. นางชุติภัทร ทะนันไชย
 บัญชี 
        22. นางฌานทิพ หิรัญญะเวช
  
        23. นางณัฐพัชร์ ถิ่นมะนาวจิรกุล
 การตลาด 
        24. นางณุกานดา น้อยวัน
  
        25. นางสาวดวงเดือน คำอ่อน
 การตลาด 
        26. นายดิษฐวัฒน์ อาจสมบาล
 การตลาด 
        27. นายเดชา ศิริกุลวิริยะ
  
        28. นายทรงวุฒิ อุดวงศ์
 ภาษาไทย 
        29. นายธนวิชญ์ พิมพ์พิชญ์วิวัฒน์
 การตลาด 
        30. นางนภลดา อินภูษา
  
        31. นางนภัสภร ษัสวาลย์
  
        32. นางนริศรา วังคีรี
 บัญชี 
        33. นายนอบสินี มูลไชยสุข
 บัญชี 
        34. นางนันทนา สิงหาร
 บัญชี 
        35. นางบัวพันธ์ สอนสุภาพ
 บัญชี 
        36. นางประภาศรี เรืองวิชา
  
        37. นางสาวพจนีย์ สมภาร
  
        38. นางพชู เนตยวิจิตร์
 ภาษาไทย 
        39. นางสาวพนาวัลย์ ผลสุวรรณ
 คณิตศาสตร์ 
        40. นางสาวพนิดา อัคตะ
  
        41. นางสาวพรทิพา วชิราภากร
 บัญชี 
        42. นางสาวพัชนี ศรีไชยะ
  
        43. นางสาวพัชนีย์ วิริบุญ
  
        44. นางสาวพิมพ์ใจ อินทคำ
 การตลาด 
        45. นางพิมภา บุญชุ
 ภาษาต่างประเทศ 
        46. นางเพชราภรณ์ ชัชวาลยื
  
        47. นางสาวแพงเพชร ภูวิจารย์
  
        48. นางสาวมณีวรรณ วงษ์ศิริ
  
        49. นางมะลิวัล ศิริหล้า
  
        50. นางเมธินี บวบนา
  
        51. นางสาวยุพิน ป้องศิริ
 การตลาด 
        52. นางรักชนก คิดคำนวณ
  
        53. นางสาววรนุช วรินทรา
 คณิตศาสตร์ 
        54. นางวรภรณ์ โอวาท
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        55. นางสาววรินทร กันยะวรหก
  
        56. นางสาววิไลพร แสงโสดา
 การตลาด 
        57. นายวีระ จกรุสิงห์
 การตลาด 
        58. นายศรวุธ สินพิพัฒนาวงศ์
  
        59. นางศศวรรณ มณีโชติ
  
        60. นางสาวศิริประภา แจ่มใส
 วิทยาศาสตร์ 
        61. นางสมบูรณ์ โสวภาค
 บัญชี 
        62. นางสมพิศ สระแสง
 ศิลปะ 
        63. นางสมฤดี ไชยเดช
 ภาษาต่างประเทศ 
        64. นายสรยุทธ์ ไวยศยะวราศ
  
        65. นายสัจจพรหม ฉาบสุวรรณ์
 การตลาด 
        66. นายสัญชัย ศตเบญญา
  
        67. นายสัญญา เคนทรภักดิ์
  
        68. นายสำโรจน์ โกษารักษ์
  
        69. นางสาวสุจิตราภรณ์ แก้วอาสา
 บัญชี 
        70. นางสาวสุภาภรณ์ อังคีร์
  
        71. นางสุมัทา ผันอากาศ
  
        72. นางสุลี พุ่มไพบูลย์
 วิทยาศาสตร์ 
        73. นางแสงวัน ยศเฮือง
  
        74. นายอนุพงษ์ ภูสีเขียว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        75. นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์
  
        76. นางสาวอรศรี บุตรดีสุวรรณ
 ภาษาต่างประเทศ 
        77. นางอัฉราพรรณ อุ่นบุญธรรม
  
        78. นายอุทิศ พิมที
 ศิลปะ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329141