ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
        1. นายเฉลิมพจน์ สุภัณวงศ์
 ไม่ระบุ 
        2. นายประกิต เสทือนวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        3. นางเพ็ญประภา นิตยวรรณ
 อื่น ๆ 
        4. นายวิศิษฐ์ วงศ์นางาม
 ครอบครัวศึกษา 
        5. นายอดิศักดิ์ ภักดีราช
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
        6. นางสุณี สายสุทธิ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
        7. นางสาวพัชรา ทิพย์อาสน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        8. นางสุจิตรา ยุวนิช
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
        9. นางสาวกีรติ หล่มศรี
 ไม่ระบุ 
        10. นายเกียรติศักดิ์ จุลปาน
 ไม่ระบุ 
        11. นางสาวขวัญศิริ ธรรมวงศา
 ไม่ระบุ 
        12. นายคณิศร แพงแสง
 ไม่ระบุ 
        13. นางชฎาธาร สาวะรีพล
 ไม่ระบุ 
        14. นางชลกมล ดิลกลาภ
 ไม่ระบุ 
        15. นายชัยชนะ ไชยทองศรี
 ไม่ระบุ 
        16. นายณรงค์ สุดตา
 ไม่ระบุ 
        17. นางสาวณัฐกานต์ พนา
 ไม่ระบุ 
        18. นางสาวธัญญรัตน์ ดีรักษา
 ไม่ระบุ 
        19. นางสาวนภากุล นิละโคตร
 ไม่ระบุ 
        20. นายประวัติ พนาลิกุล
 ไม่ระบุ 
        21. นางปรานทิพย์ นามเกียรติ
 ไม่ระบุ 
        22. นายพงสัน หัดที
 ไม่ระบุ 
        23. นางพนิดา จันทะมาตร
 ไม่ระบุ 
        24. นายไพศาล รุ่งเป้า
 ไม่ระบุ 
        25. นางมัณฑนา นิลกำเนิด
 ไม่ระบุ 
        26. นางเรียมฤทัย โพธิ์หล้า
 ไม่ระบุ 
        27. นางสาววิมลรัตน์ ศรีสวาท
 ไม่ระบุ 
        28. นางศรีสุพรรณ แสงแก้ว
 ไม่ระบุ 
        29. นางสาวศิริพร หล้าอินตา
 ไม่ระบุ 
        30. นางสาวสุคัลธรส สินภักดี
 ไม่ระบุ 
        31. นางสุรีย์ อ้วนโพธิ์กลาง
 ไม่ระบุ 
        32. นางสาวสุรีรัตน์ กงเพ็ชร
 ไม่ระบุ 
        33. นางหฤทัย โฮมชัย
 ไม่ระบุ 
        34. นางอรสา ฮงทอง
 ไม่ระบุ 
        35. นางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
        36. นายนัยนิช ชาพิทักษ์
 เพศศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329284