ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บทความ
        1. นายสุชาติ แป้นเมือง บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บทความ
        2. นายนพดล เอี่ยวเฮ็ง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
        3. นายจักรพงษ์ ดวงท้าวเศรษฐ์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บทความ
        4. นายกล้าณรงค์ ศรีวาปี
 ไม่ระบุ 
        5. นายโกสินทร์ พรมภาโส
 ไม่ระบุ 
        6. นางจารุวรรณ สาคุณ
 คณิตศาสตร์ 
        7. นางสาวจินตนา ทับวิธร
 ไม่ระบุ 
        8. นางจิราภรณ์ พันทวี
 ภาษาต่างประเทศ 
        9. นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร
 ไม่ระบุ 
        10. นายทองสุข พามี
 ไม่ระบุ 
        11. นายทักษ์ศิลป์ โชติประติมา
 ไม่ระบุ 
        12. นางทิพย์วิภา โคตรสาร
 ไม่ระบุ 
        13. นายธนัตถ์กรณ์ พวงศรีเคน
 ไม่ระบุ 
        14. ว่าที่ ร.ต.บุญญศักดิ์ คำปลิว
 ไม่ระบุ 
        15. นางปทุมมาศ รักษ์วงศ์
 คณิตศาสตร์ 
        16. นายประทีป ฉัตรทอง
 ไม่ระบุ 
        17. นายปัญญา ลาวงค์
 ไม่ระบุ 
        18. นายปิยะ ราชพิลา
 ไม่ระบุ 
        19. นายพรชัย ทองอินทร์
 ไม่ระบุ 
        20. นายพิชัย นิมพรรณนา
 ไม่ระบุ 
        21. นายพิเชษฐ์ ศรีทอง
 ไม่ระบุ 
        22. นายภัทรศักดิ์ ปราสาสันศ์
 ไม่ระบุ 
        23. นางเรณู มุสิกวงศ์
 ไม่ระบุ 
        24. นายวิศรุต สุวรรณแสน
 ไม่ระบุ 
        25. นายสมคิด ฮามอำไพ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        26. นายสมเดช เสตา
 ไม่ระบุ 
        27. ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ พันสุดท้าย
 ไม่ระบุ 
        28. นางสมภักดิ์ ศุภวัฒน์
 ภาษาไทย 
        29. นางสาวสุขวสา พงษ์อนันตโยธิน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        30. นายสุชาติ ศรีภักดี
 ไม่ระบุ 
        31. นายสุดตา โอปาก
 ไม่ระบุ 
        32. นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
 ไม่ระบุ 
        33. นายอรุณ ภูคงคา
 ไม่ระบุ 
        34. นางสาวอุมาพร ภูพานเพชร
 ภาษาต่างประเทศ 
        35. นายเอกสิทธิ์ สีทัด
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
        36. นายกมล เขตคาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
        37. นางวรรณิภา บุรมย์
 ไม่ระบุ 
        38. นางวัชราภรณ์ มาหนู
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
        39. นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก
 ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บทความ
        40. ว่าที่ ร.ต.รุ่งประชา เทียงทำ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328777