ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
        1. นายบุญชัย อรรถปัญญา
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
        2. นายมนูญ ตาลอุทัย
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
        3. นายเทพนรินทร์ ภูฆ้องไชย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
        4. นางสุมาลี แก้วแสนเมือง
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
        5. นายชรินทร์ ศรีประทุม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        6. นางนาฏริกา ปิ่นแก้วน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
        7. นายพูลสุข ศรีประไหม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        8. นางรุ่งเรือง อินทนพ
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
        9. นางสาวพฤฒิพร วรรณศรี
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
        10. นางจงจินต์ บุญไชยแสน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        11. นายเทพทัต ภูฆ้องไชย
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328993