ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
        1. นางอรุณี สิโรรส
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บทความ
        2. นายสันติ วรรคาวิสันต์ บทความ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
        3. นายนิโรจน์ แสงพงษ์
 ไม่ระบุ 
        4. นายสุขเกษม แสนยาสมุทร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นางสาวอัจฉรา ทองปัน
 ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
        6. นายนิมิตรชัย ศรีพรหมมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        7. นายพนมพร บุญมามณี
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
        8. นางสาวชมนาด พรมมิจิตร
 วิทยาศาสตร์ 
        9. นายไพศาล จันทร์ไชย
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
        10. นายสกล วิรัตนชัยวรรณ
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
        11. นางจิราภา ปุพพโก
 ภาษาต่างประเทศ 
        12. นางสาวเพ็ญศรี สำราญรัตน์
 ไม่ระบุ 
        13. นางสุวลี กาญจนศิริ
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
        14. นางสาวสุทธิณีย์ สันอุดร
 ไม่ระบุ 
        15. นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองอร่าม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
        16. นางสาวกัญญา วีรยวรรธน
 ไม่ระบุ 
        17. นางสาวพิมพร ศะริจันทร์
 ไม่ระบุ 
        18. นางสาวอรนุช สิริกุลขจร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บทความ
        19. นางสุกัญญา งาต้น
 ไม่ระบุ 
        20. นายเสกสรร วงศ์ราษฎร์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
        21. นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
        22. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
        23. นางจันณิกิต สุวภาพ
 อื่น ๆ 
        24. นางวิยะดา สุริยจันทร์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บทความ
        25. นางสาวกนกกาญจน์ ก๋าวิน
 ไม่ระบุ 
        26. นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
 ไม่ระบุ 
        27. นางสาวกฤษณา มหาวัง
 ไม่ระบุ 
        28. นางสาวกัญญา ทาระนัด
 ไม่ระบุ 
        29. นางกัลยา สุริยะ
 ไม่ระบุ 
        30. นายเกียรติศักดิ์ กุลสวัสดิ์มงคล
 ไม่ระบุ 
        31. นายจตุรงค์ คำกันทา
 ไม่ระบุ 
        32. นางจรรยา แก้วมณี
 ไม่ระบุ 
        33. นางสาวจันจิรา หมื่นใจ
 ไม่ระบุ 
        34. นางสาวจารุณี อินใจ
 ไม่ระบุ 
        35. นางจินตนา ปัญญาแก้ว
 ไม่ระบุ 
        36. นายเจษฎา สมบูรณ์มา
 ไม่ระบุ 
        37. นางชนิฎาพร ทนันต์ไชย
 ไม่ระบุ 
        38. นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง
 ไม่ระบุ 
        39. นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน
 ไม่ระบุ 
        40. นายนิรันต์ ยานะโส
 ไม่ระบุ 
        41. นายบุญทิม ญาณะก๋อง
 ไม่ระบุ 
        42. นายประพันธ์ กันธิยะ
 ไม่ระบุ 
        43. นายประวิทย์ แสงถวิล
 ไม่ระบุ 
        44. นายประเสริฐ จิตสุข
 ไม่ระบุ 
        45. นายพิทักษ์ พิทาคำ
 ไม่ระบุ 
        46. นางสาวพิศสมัย บุญเลิศ
 ไม่ระบุ 
        47. นายยศรินทร์ รัตนสมาหาร
 ไม่ระบุ 
        48. นางสาวรัชฏาพร ธรรมใจ
 ไม่ระบุ 
        49. นางรัชนี เกิดเต็มภูมิ
 ไม่ระบุ 
        50. นายวทัญญู แซ่วะ
 ไม่ระบุ 
        51. นางสาววนิดา สุภาอินทร์
 ไม่ระบุ 
        52. นางวรัญญา แก้ววงวาน
 ไม่ระบุ 
        53. นายวรานนท์ คำมาวัน
 ไม่ระบุ 
        54. นางสาววราภรณ์ อินใจ
 ไม่ระบุ 
        55. นายวินัย จันทรานาค
 ไม่ระบุ 
        56. นายวุฒิชัย อภิวงศ์
 ไม่ระบุ 
        57. นายสงกรานต์ ปันทะ
 ไม่ระบุ 
        58. นายสมพร สุนันต๊ะ
 ไม่ระบุ 
        59. นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
 ไม่ระบุ 
        60. นางสาวสุภาพ บ้านเรือน
 ไม่ระบุ 
        61. นางสาวสุภาวดี อินใจ
 ไม่ระบุ 
        62. นายสุรชาติ รัตนะ
 ไม่ระบุ 
        63. นายสุวิทย์ สิทธิกุล
 ไม่ระบุ 
        64. นางสาวหทัยรัตน์ มาลารัตน์
 ไม่ระบุ 
        65. นางสาวอรณี จริยา
 ไม่ระบุ 
        66. นางอรนุช ญาณะก๋อง
 ไม่ระบุ 
        67. นางสาวอรนุช หนิ้วคำ
 ไม่ระบุ 
        68. นายอาทิตย์ ยุบยำแสง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บทความ
        69. นายธงชัย ทองเสวก
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
        70. นางบุญญาดา สิทธิฟอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
        71. นางสาวพรนิภา กองลาแซ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
        72. นางสาวเพ็ญพิตรา แสงสุข
 ไม่ระบุ 
        73. นางสาวอรไพลิน ศรีวิรัตน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
        74. นายอติยศ ผลสมบูรณ์
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
        75. นางสาวนิภาภัหร์ ดวงแก้ว
 ไม่ระบุ 
        76. นายสุรศักดิ์ เทียนรัตน์
 ไม่ระบุ 
        77. นายอดิลักษณ์ ชัยวงค์
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305707