ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
        1. นายรังสรรค์ บุศย์น้ำเพชร
 ไม่ระบุ 
        2. นางสาวเลิศนภา คนคม
 ประจำชั้น 
        3. อภิวันท์ พันธุ์ศักดิ์ศิริ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
        4. นายอชิรวิทย์ แสงสอน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
        5. นายธเนศ กิจจาหาญ
 ไม่ระบุ 
        6. นางสาวอาภากร พรหมเมืองยอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
        7. นางสาววรพร นามเทพ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
        8. นายอุดม ปาลีกุย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
        9. นายพงษ์ประพันธ์ ตันพงษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
        10. นางสาวปิยฉัตร ศรีสัตบุตร
 ไม่ระบุ 
        11. นายแผน เวชศิลป์
 ไม่ระบุ 
        12. นางสาววรรณวิมล เสนสัก
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
        13. นางสาวสุนิสา สุยะสัก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
        14. นางสาวศิริมนัส เดชเจริญ
 ประจำชั้น 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328962