ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        1. นางนงนุช ไชยยา
 ภาษาต่างประเทศ 
        2. นางสาวปรียา ปันธิยะ
 ไม่ระบุ 
        3. นายวีระ ทองทาบวงศ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        4. นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        5. นางสุปราณี ศุภชาติไพบูลย์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        6. นางทิตยา ป้องกัน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        7. นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
 ภาษาไทย 
        8. นายศิลธรรม ชัยมงคล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
        9. นายทวีสันต์ สุธรรม
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
        10. นายสุกิจ ยะเชียงคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
        11. นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        12. นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ
 ไม่ระบุ 
        13. นายนภดล ทัพพันธ์
 ไม่ระบุ 
        14. นางสาวสุพรรษา ตุ้ยเต็มวงค์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        15. นายฌาณวัตน์ อัศวะมณเฑียร
 ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        16. นายยงยุทธ สมกระสิบ
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
        17. นางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        18. นายยุทธพงศ์ อาจกล้า
 ช่างต่าง ๆ 
        19. นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ
 ช่างต่าง ๆ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
        20. นายอดิเรก วรรณโสภา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
        21. นายเชาวฤทธิ์ ชุมภู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        22. นายณรงค์ สัตย์จริง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
        23. นายสุรศักดิ์ ปอกเครือ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
        24. นางอุรา โกษาวัง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329054