ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
        1. นายประสิทธิ์ ศศิภัทรกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2. นางสุทธรา เตือนธรรมรักษ์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
        3. นางสาวเครือวัลย์ มณีกาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพลอง
        4. นายเทพบัญชา ต่อตัน
 ประจำชั้น 
        5. นางอุไรวรรณ กันทวงค์
 ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพสอง
        6. นายรัชประเสริฐ เปล่งแสง
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
        7. นางฉวีวรรณ วิเศษอุด บทความ
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
        8. นายนาค คำคม
 ไม่ระบุ 
        9. นายสงวน แก้วมูล
 อื่น ๆ 
        10. นายอัครินทร์ สุขมา
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
        11. นางสิริพร ประจญมาร บทความ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
        12. นายศิริวัฒนา ศิริวัฒนกุล
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
        13. นางรพีพรรณ แดงป่า
 การตลาด 
        14. นางลภัสรดา สมบูรณ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
        15. นางสาวเบญจพร หลวงเทพ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        16. นางพัชรีพรรณ บุญประสิทธิ์
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329462