ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
        1. นายพิชิตพล อุทัยกุล
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
        2. นางภีรนิชย์ เตชะ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
        3. นางสาวฐาปนีย์ บุญฉลาด
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
        4. นางศิริพร สุวรรณโณ
 ประจำชั้น 
        5. นายสมพงษ์ สุวรรณโณ
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
        6. นางพรรณเพ็ญ เขาฟัง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
        7. นางสาวชวลี เวียงทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
        8. นายบัณฑิต กิตระคาม
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
        9. นายนฤเบศ เมืองอินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        10. นายศักดิ์สฤษฏ์ ปัญญารัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
        11. ว่าที่ ร.ต.พัฒนา สาธร
 อื่น ๆ 
        12. นางสาวสุมีนา แดงใจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
        13. นางสุมาลี คำศรีสุข
 คณิตศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
        14. นางมทนพร อินต๊ะแก้ว
 ประจำชั้น 
        15. นางสมลักษณ์ ณ เชียงใหม่
 ไม่ระบุ 
        16. นายอุดมศักดิ์ ชัยวงค์
 หลายวิชา 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
        17. นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
        18. นางกฤษณา หอมนาน
 ไม่ระบุ 
        19. นางคนึงนิจ ราชบัณฑิตย์
 ไม่ระบุ 
        20. นางเครือวัลย์ มหาชัย
 ไม่ระบุ 
        21. นายจิรายุส อันเทพ
 ไม่ระบุ 
        22. นายจุลพงษ์ มะโนเครื่อง
 ไม่ระบุ 
        23. นายเฉลิมภพ ใจวงศ์
 ไม่ระบุ 
        24. นายฐปน เกาะแก้ว
 ไม่ระบุ 
        25. นางสาวณัฐติกานต์ หลุยจำวัน
 ไม่ระบุ 
        26. นายณัฐพงษ์ จรูญสกุลวงศ์
 ไม่ระบุ 
        27. นายณัฐพงษ์ เป็งมณี
 ไม่ระบุ 
        28. นายดุสิต ชัยวร
 ไม่ระบุ 
        29. นายแทน เชียงแขก
 ไม่ระบุ 
        30. นายธนิศร์ พันธุ์ประยูร
 ไม่ระบุ 
        31. นางสาวธิดารัตน์ ปิงสุแสน
 ไม่ระบุ 
        32. นายธีรพงศ์ มหาวรรณ์
 ไม่ระบุ 
        33. นางนัชชรียา ผ่องใส
 ไม่ระบุ 
        34. นายนิวัฒน์ หล่อวนาวรรณ
 ไม่ระบุ 
        35. นางประกาย ชุ่มใจ
 ไม่ระบุ 
        36. นายประพจน์ อวดร่าง
 ไม่ระบุ 
        37. นางสาวปิยะวดี อวดร่าง
 ไม่ระบุ 
        38. นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย
 ไม่ระบุ 
        39. นายพรพจน์ สิทธิ
 ไม่ระบุ 
        40. นายภานุ อำขำ
 ไม่ระบุ 
        41. นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ
 ไม่ระบุ 
        42. นายมานะ เลี้ยงประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        43. นางสาวรจนา สาใจ
 ไม่ระบุ 
        44. นายริน ยาวิชัย
 ไม่ระบุ 
        45. นายลิขิต ขัดแก้ว
 ไม่ระบุ 
        46. นายวิชะ ฤฒิชิน
 ไม่ระบุ 
        47. นายวิทยา มั่นเติม
 ไม่ระบุ 
        48. นายสฐากูร จำรัส
 ไม่ระบุ 
        49. นายสมนึก แสงศรีจันทร์
 ไม่ระบุ 
        50. นายสมรรถชัย เชื่อมสกุล
 ไม่ระบุ 
        51. นางสมศรี แสงศรีจันทร์
 ไม่ระบุ 
        52. นายสัญญา ศรีสมุทร
 ไม่ระบุ 
        53. นายสันติ พลเยี่ยม
 ไม่ระบุ 
        54. นายสุพจน์ ตื้อคำ
 ไม่ระบุ 
        55. นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม
 ไม่ระบุ 
        56. นายอนุสรณ์ ท้าวแก่นจันทร์
 ไม่ระบุ 
        57. นางสาวอภิญญา ฟูแสง
 ไม่ระบุ 
        58. นางสาวอรวรรณ กันธนะ
 ไม่ระบุ 
        59. นางสาวอัญชนา ยะมงคล
 ไม่ระบุ 
        60. นายอานนท์ แสนทน
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
        61. นายสมศักดิ์ สุภาวรรณ
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
        62. นายไพรัช กิตติโรจน์โยธิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17356451