ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
        1. นายธีรพงษ์ อยู่สุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
        2. นายพงศ์เดช ยอดพยุง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
        3. นางจิราภา เขียวอุบล
 อื่น ๆ 
        4. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ บทความ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
        5. นายเมธี เสาร์แก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
        6. นายมงคล สาหร่าย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        7. นายอดิศักดิ์ แขดอน
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
        8. นายมนตรี สุขรื่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
        9. นางสาวฉวีวรรณ เกษสุวรรณ
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
        10. นายสมหมาย โพธิ์อ่อน
 ไม่ระบุ 
        11. นางสุคนธ์ทิพย์ ทองใบใหญ่
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
        12. นายสุธน หลวงต่างใจ
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
        13. นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
        14. นางสาวนงรักษ์ กรุ่นน้อย
 ภาษาไทย 
        15. นางสาวพอฤทัย ศรีสงคราม
 ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
        16. นายชยินทร์ทัศน์ สุนทรพงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
        17. นางสาวเนตรนารี เกตุสอน
 ภาษาไทย 
        18. นางศิฐีรษา พูลเพิ่ม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
        19. นายอัศวิน บำรุงสรณ์
 เพศศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328784