ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
        1. นายไตรวุฒิ แก้วเขียว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
        2. นางสาวสายฝน ดาภา
 ภาษาต่างประเทศ 
        3. นายเอกพจน์ แผ้วพลสง
 โฮมรูม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
        4. นายธนภัทร์ พูลศิริ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        5. นายสวัสดิ์ โนนสูง
 ไม่ระบุ 
        6. นางสาวอรทัย ลังกากาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
        7. นายมานพ ตระกูลลักขณา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคตาก
        8. นางสุธาสินี ปาต๊ะ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329108