ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
        1. นายชาตรี ยอดช้าง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        2. นายวรการ ศรีไกรวัชร
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
        3. นางกัลยา สุดแดน
 อื่น ๆ 
        4. นางทัสฌาราภา กัญจน์นพ
 อื่น ๆ 
        5. นายบุญส่ง อินชัยวงศ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
        6. นางสาวนงนุช เทศทอง
 อื่น ๆ 
        7. นายสมพงษ์ ฤทธิ์มั่น
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
        8. นางพาณี สุขสมทิพย์
 ภาษาไทย 
        9. นางสาวอาภรณ์ มหาคำ
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
        10. นางสาวปราณี ปันอิน
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
        11. นายมาโนช เตียวตระกูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
        12. นายไพรัช ฉัตรรัตนกุลชัย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
        13. นางสาววรินทร์พร จิโรชกมลวัฒน์
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
        14. นางสาวดวงฤทัย บุญอาจ
 เพศศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329484