ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
        1. นางสาวนิภาภรณ์ ซอแระ
 ไม่ระบุ 
        2. นายอำนาจ สำเริงราช
 บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
        3. นางกอบกุล พิไลพันธ์พฤกษ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
        4. นายเสนาะ ขุนประเสริฐ
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
        5. นายชุมพล คำเทียน
  
        6. นายสายัณห์ ทันสมัย
  
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
        7. นายพิศณุ ทองเลิศ
  
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
        8. นางสาวยุวดี รอบจังหวัด
  
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2
        9. นายปองเดช วรหสวัฒน์
  
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
        10. นายสมโภชน์ ปราถนาดี
 เพศศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306298