ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
        1. ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ชูทรัพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
        2. นายสราวุธ หวังดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
        3. นายบุญธรรม อู่สุวรรณ
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
        4. นางนวพรรษ สุขวิเศษ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
        5. นายนธี อุ้ยฟัก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
        6. นายบรรเทิง โอฬาลึก
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
        7. นายวรวุธ ฉันธรอาภรณ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
        8. นายศักดิ์ศรี เสนีย์พิชิตชัย
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
        9. นางนฤมล คงเจริญ
  
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328819