ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
        1. นางเกสร อินทร์เตรียะ
 อื่น ๆ 
        2. นายขจร เหมจินดา
 ภาษาไทย 
        3. นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์
 ช่างต่าง ๆ 
        4. นางพัชรี วาทีรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นายอุดมศักดิ์ มะหมีน
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        6. นายนักพล สุขประจันทร์
 ไม่ระบุ 
        7. นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ บทความ
 ไม่ระบุ 
        8. นายพิเชษฐพงศ์ ช่วยสังข์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
        9. นายพัฒนา ทุ่งโพธิ์ตระกูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        10. นางสาวเสาวภา ชลารัตน์
 ไม่ระบุ 
        11. นายอนิสรณ์ คงวัดใหม่
 ไม่ระบุ 
        12. อริสา วรรณทอง
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
        13. นางสาวจริยา โอพั่ง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        14. นางสาวอาภรณ์ คชินทร
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
        15. นางทิพย์ภาภรณ์ ตันสุทธิกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
        16. นางนฤมล วิสุทธิพันธุ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        17. นางวิติยา ชัยทิพย์
 อื่น ๆ 
        18. นายวีระ ศรีนวลปาน
 อื่น ๆ 
        19. นางศศินา ภารา
 วิทยาศาสตร์ 
        20. ว่าที่ ร.ต.สำเภา ชิ้นประกอบเกิด
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
        21. นางสาวจิตรา ธนูศร
 ประจำชั้น 
        22. นายพรชัย บุษยากุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        23. นายสุชาติ เอียดวงศ์
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
        24. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        25. นางสาวจิรารัตน์ ศรีไสยเพชร
 ไม่ระบุ 
        26. นางสาวชิตธนัช ธรฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        27. นางปิยนุช ชูแสง
 คณิตศาสตร์ 
        28. นางสาวรัจนา นันทพงศ์
 ไม่ระบุ 
        29. นายวิชิต จันทคณางกูร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        30. ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณ์โศภิษฐ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
        31. นายณรงค์ เพชรมาก
 ช่างต่าง ๆ 
        32. นายธีรชาติ พจนมณี
 ไม่ระบุ 
        33. นางนันทา ทองนุ้ย
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
        34. นายไพบูลย์ ด่านสกุล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        35. นางฐิษนิตา บ้างวิจิตร
 ภาษาไทย 
        36. นางละม้าย ปรีชา
 คณิตศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        37. นางกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์ บทความ
 ประจำชั้น 
        38. นางสุวรรณี ทองเลี่ยมนาค
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
        39. นายอรุณ ด้วงปาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
        40. นางสาวพัชรินทร์ สินไชย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
        41. นายกฤษฎา วรรณา
 ไม่ระบุ 
        42. นายแอ๊ต อินทรอุดม
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        43. นายชนินทร์ จันทร์ปาน
 ไม่ระบุ 
        44. นายวินัย หมื่นรักษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        45. นายมนัส นิระโฮ
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
        46. นายวิทยา ศศิธร
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
        47. นางสาวถนอมศรี พลฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        48. นายทรงฤทธิ์ เพ็งหนู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        49. นายณรงค์ ยุทธิวัฒน์
 ช่างต่าง ๆ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        50. นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        51. นายสุริยา สิทธิรักษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
        52. นายบรรจบ ไหมบุญแก้ว
 ไม่ระบุ 
        53. นายไพฑูรย์ แก้วชูใส
 อื่น ๆ 
        54. นางรุ่งรัตน์ ไชยชาญยุทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        55. นางสกาวเดือน บริพันธ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        56. นางนารีรัตน์ พรหมศร
 ภาษาไทย 
        57. นายมณเฑียร มหินไชย
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        58. นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง
 ไม่ระบุ 
        59. นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส
 ไม่ระบุ 
        60. ว่าที่ ร.ต.สุนทร เตียวัฒนาตระกูล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
        61. นายวิโชติ คำวิจิตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        62. นายเผ่าพันธุ์ พุ่มสุวรรณ
 อื่น ๆ 
        63. นางพรทิพย์ รัตนพันธ์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
        64. นายธนพงศ์ มูสิกะ
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
        65. นางสาวภัครวดี สุดประเสริฐ
 อื่น ๆ 
        66. นายศราวุฒิ สงจันทร์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
        67. นายสุริยา ลิบน้อย
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        68. นางสาววิไลลักษณ์ ปลอดเถาว์
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
        69. นายสมบูรณ์ ทิพย์มุนี
 พลศึกษา 
รุ่นปี 2556
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        70. นางสาวจารุวรรณ คงช่วยสถิตย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        71. นายปรีชา มหาโพธิกุล
  
        72. นายสิทธิชัย กองสุข
  
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329267