ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
        1. นายวินัย เทนสิทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
        2. นายสิทธิพร ขันธริโย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
        3. นายธำรง มีมาก
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
        4. นายพิมล ชุมวรฐายี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
        5. นายสุดที่รัก ณ นคร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
        6. นายสมพงษ์ สมบูรณ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
        7. นางกรรณิการ์ บัวพา
 ครอบครัวศึกษา 
        8. นายภูวนาถ ทองพันธ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
        9. นายสุทธิพัฒน์ อมรกุล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
        10. นายประดิษฐ์ พรหมฤทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
        11. นางสาวสาธินี ต่ออาวุธ
 อื่น ๆ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329056