ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
        1. นางสาวขนิษฐา พึ่งไทย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
        2. นางจรรยาลักษณ์ ศรีชะฎา
 ไม่ระบุ 
        3. นางฉัตรฤดี เกิดแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        4. นางชริดา จิตต์เอื้อเฟื้อ
 ภาษาไทย 
        5. นายเชียง เกิดแก้ว
 ไม่ระบุ 
        6. นางสาวดุษฏี ตันหัน
 ไม่ระบุ 
        7. นางบุญนำ ตันธนกุล
 ไม่ระบุ 
        8. นายบุญลือ พินแก้ว
 ไม่ระบุ 
        9. นายประพัฒน์ ปานนิล
 ไม่ระบุ 
        10. นายประสิทธิ์ สิงห์กุล
 ไม่ระบุ 
        11. นายพรชัย อาจหาญ
 ไม่ระบุ 
        12. ว่าที่ ร.ต.พรพจน์ เชื่อมาก
 ไม่ระบุ 
        13. นางสาววนิดา ศรีอินทร์
 ไม่ระบุ 
        14. นายวัชรา ศรีรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        15. นายวิจักร เสาวนิช
 ไม่ระบุ 
        16. นายวิธาร วงศ์มยุรา
 ช่างต่าง ๆ 
        17. นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ
 ไม่ระบุ 
        18. นางสุมนา หงอสกุล
 ไม่ระบุ 
        19. นายอรุณ หวังอารี
 ไม่ระบุ 
        20. นางอารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
        21. นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
        22. นางสดใส หวังอารี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
        23. นางสาวกรศศิร์ นุ่มกลิ่นไกรสิน
 เพศศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329248