ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
        1. นายวิทวัช พานชาตรี
 ประจำชั้น 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
        2. นางปรียา ตันวิพัฒน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
        3. นายสำราญ ช่างสาน
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
        4. นายประมวล รัตนมณี
 ไม่ระบุ 
        5. นางวารุณี ผการัตน์
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
        6. นายจรัญ รอดผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        7. นางจิราภร มลิวัลย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
        8. นายสมจิตร รัสวรรณโณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
        9. นางนฤมล วรรธนเศรณี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
        10. นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        11. นางอวยพร ปัญวรรณ์
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
        12. นางศะศิเพ็ญ โรจนาคม
 ครอบครัวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บทความ
        13. นายสุรักษ์ ประสมศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        14. นางสาวอัมพร ประกอบการ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
        15. นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
        16. นายนรินทร์ รัตนแก้ว
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
        17. นายสรพงษ์ ปานบุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บทความ
        18. นางพรรณรัตน์ รอดคล้าย บทความ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
        19. นายเรณู ณ พัทลุง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        20. นายศิวเกียรติ ธานีรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
        21. นายนิทัศน์ ประสมศรี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
        22. นายสามารถ รอดสันเทียะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
        23. นายสมบัติ นรสิงห์
 เกษตร 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
        24. นางสาววราพร เอี่ยมสำอางค์
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
        25. นายนัยนิต เตียวอนันต์
 เพศศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329149