ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
        1. นางสาววรรณี ทองขวิด
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
        2. นายกำจร ตันวัฒนา
 ไม่ระบุ 
        3. ว่าที่ ร.อ.ทวีศักดิ์ บัวทิพย์
 อื่น ๆ 
        4. นายสมชาย จิตต์แจ้ง
 ไม่ระบุ 
        5. นายโสภณ ชลสิทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
        6. นางถนอมจิต ทองรักษ์
 อื่น ๆ 
        7. นางรัตนา คูหามุกข์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
        8. นายชัยฤทธิ์ บัวเพชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        9. นายนันทชัย เหลียวพัฒนพงศ์
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวศิริวรรณ ศรีสุดสะอาด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
        11. นางปิยะฉัตร ณ นคร
 ภาษาต่างประเทศ 
        12. นายวิทยา ภู่อภิรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        13. นายสุทธา เจริญพงศ์เวช
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
        14. นายวารินทร์ เลอเลิศวิเชียร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        15. นางสดศรี จากที่
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        16. นางสาวสุกัญญา แว่นประดิษฐ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
        17. นางทาริกา ทวีรัตน์
 ไม่ระบุ 
        18. นางยุพิน ทองมณี
 ไม่ระบุ 
        19. นายสุชีพ ศรีไตรรัตน์
 ไม่ระบุ 
        20. นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
        21. นายพยงค์ รำนา
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
        22. นายพนม เยาว์ดำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17355700