ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
        1. นายประเทือง ชุมนุ้ย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
        2. นางบุญเพ็ญ จิตเนียม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        3. นางปลื้มหทัย จิตต์เจตน์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
        4. นายมณฑา กุลฑล
 ครอบครัวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
        5. นายบุญทิน ศรีน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        6. นายอารักษ์ ทองปาน
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
        7. นางชนกาญจน์ สงเดช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        8. นายธนสิษฐ์ โชติรวีรัศมิ์
 ประจำชั้น 
        9. นางวรรณี ชาตอริยะกุล
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
        10. นางเฉิดฉาย มาลีเลิศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        11. นางสว่าง หมานมานะ
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
        12. นางสาวเบญจมาศ ศิริรัตน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
        13. นายไกรสิทธิ์ เพ็ชรมณี
 ไม่ระบุ 
        14. นายสุธรรม หลินมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
        15. นายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
 ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
        16. นายตะวัน เหมือนชู
 เพศศึกษา 
        17. นายวีระนันท์ จันดี
 เพศศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328915