ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
        1. นายโกศล เกิดรพ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
        2. นางเครือวัลย์ ศรีจันทร์อินทร์
 ไม่ระบุ 
        3. นางวาสนา นุกูลกิจ
 ครอบครัวศึกษา 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
        4. นายมูหมัดอีซา เจ๊ะนิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
        6. นายวัลลภ บุญขวัญ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
        7. นางนฤมล ศรีศรี
 ไม่ระบุ 
        8. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะอุบง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
        9. นายอับดุลฮาหลีม อุสมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329114