ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > อาจารย์อุดมศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
        1. นายวิกรม ศุขธณี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
        2. นางพิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
        3. นายครรชิต แสนอุบล
 ไม่ระบุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        4. นางสาวกิดานันท์ ชำนาญเวช
 อื่น ๆ 
        5. นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์สุผล
 อื่น ๆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
        6. นางสาวเกศริน มีผล
 ไม่ระบุ 
        7. นางสาวปถมภรณ์ พรชุติ
 ไม่ระบุ 
        8. นางสาวพรรษา ตระกูลบางคล้า
 ไม่ระบุ 
        9. นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
        10. นายณัฐวุฒิ นนท์เอี่ยม
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
        11. นางเกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร บทความ
 ไม่ระบุ 
        12. นายฐิติวัสส์ สุขป้อม
 จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
        13. ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
 การศึกษาปฐมวัย 
        14. ดร.ศศิธร โสภารัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        15. นายอิสสรหัช โชติกเสถียร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17339583