ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > อาจารย์อุดมศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        1. นางพรพิมล สุคนธชาติ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        2. ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
        3. นางสาวแก้วใจ สุวรรณเวช
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        4. นางสาววิชาดา ตันตระกูล
 พฤติกรรมมนุษย์ 
        5. นางสาวสุขุมาล จันทวี
 ภาษาไทย 
        6. นางสาวอรดา โอภาสรัตนากร
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
        7. นางสาวขจิต บุญประดิษฐ
 ไม่ระบุ 
        8. นางขวัญธิดา พิมพการ
 จิตวิทยา 
รุ่นปี 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
        9. นายธวัชชัย คงนุ่ม
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17339705