ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
        1. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ บทความ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ
        2. นางเพียงใจ รอบคอบ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        3. นางนันฐิณี ศรีธัญญา
 อื่น ๆ 
        4. นางสาวสุรีพร เจริญนิช
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ
        5. นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
 ไม่ระบุ 
        6. นายสุวัฒน์ ยวงแก้ว
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว
        7. นางจิตตกาญจน์ มงคลบูรณะศิริ
 ไม่ระบุ 
        8. นางสาวดอกอ้อ แข็งแรง
 ไม่ระบุ 
        9. นางสาวนิตยา ชัยชมภู
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวนิตยา พรจันทึก
 ไม่ระบุ 
        11. นางสาวปริญญา แก้วแสนตอ
 ไม่ระบุ 
        12. นายภูวินทร์ ทานะมัย
 ไม่ระบุ 
        13. นางสาวยุวดี เครือภูเขียว
 ไม่ระบุ 
        14. นายสุรศักดิ์ หาริวร
 ไม่ระบุ 
        15. ว่าที่ ร.ต.หญิงอรอนงค์ แซ่เจี่ย
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา
        16. นายวสันต์ ธีระเศวต
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        17. นายสุชาติ ศรีนวลนัด
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เขต 3
        18. นางชื่นจิต นัยนิตย์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306306