ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
        1. นางสุรางค์รัตน์ ตริตรอง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกเจริญ
        2. นางสาวณัฐพัชร์ ภูวิชญานุวัฒน์
 ไม่ระบุ 
        3. นางสาวดวงแก้ว พุ่มโพธิ์
 ไม่ระบุ 
        4. นายเริงฤทธิ์ บุญพร
 ไม่ระบุ 
        5. นางสาวสุพัทรทรา เทียมเมฆ
 ไม่ระบุ 
        6. นางสาวโสธรา รักอยู่
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี
        7. นายนิรุตต์ มีลาภ
 ไม่ระบุ 
        8. นางประชัน ยิ้มละไม้
 ไม่ระบุ 
        9. นางวลัยมาลย์ ทองกร
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสภ์
        10. นางสาวลัดดา นาทสูงเนิน
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง
        11. นางบุญญเนตร ชินคำหาญ บทความ
 ไม่ระบุ 
        12. นางพิมพ์ใจ ภูมิวัฒน์กุล บทความ
 ไม่ระบุ 
        13. นายสรพงษ์ สุขเกษม บทความ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม
        14. นายฉลอม คล้ายหอม
 ไม่ระบุ 
        15. นางสาวนารี คงทอง
 ไม่ระบุ 
        16. นางสาวอรพรรณ ดวงแข
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305628