ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระแก้ว
        1. นายแสงทอง ทองแท้
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออรัญประเทศ
        2. นายปัญญา หมอน้อย
 ไม่ระบุ 
        3. นายอภิเชษฐ จันทร์ดี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
        4. นายสุเทพ สวัสดิ์นำชัย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระแก้ว
        5. นางกันยารัตน์ พอดี
 ไม่ระบุ 
        6. นายโฆษิต คำหาด
 ไม่ระบุ 
        7. นายณัฏฐภัทธ์ โพธิ์งาม
 ไม่ระบุ 
        8. นางสาวมัณฑน์กาญจน์ ไชยหงษ์
 ไม่ระบุ 
        9. นางรุ่งนภา พงษ์พุทธิกาล
 ไม่ระบุ 
        10. นางศิริรัตน์ ดีพา
 ไม่ระบุ 
        11. นางสาวสังวาล แม่นปืน
 ไม่ระบุ 
        12. นายสุรพงศ์ วันยศ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออรัญประเทศ
        13. นางสาวจารุณี สร้อยอินทร์
 ไม่ระบุ 
        14. นางจิภาวรรณ ดุจเฉลิม
 ไม่ระบุ 
        15. นายชิราวุธ คำมาตย์
 ไม่ระบุ 
        16. นางพรทิพย์ บัวพีธ์
 ไม่ระบุ 
        17. นายพิเชษฐ์ อิสระชาติ
 ไม่ระบุ 
        18. นางสาวเพลินพิศ คำนึง
 ไม่ระบุ 
        19. นางมัณฑนา สระทอง
 ไม่ระบุ 
        20. นางสาววราภรณ์ วรนาม
 ไม่ระบุ 
        21. นางสุวิมล ชอบเงิน
 ไม่ระบุ 
        22. นางสาวอัญชุรี คนมั่น
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305671