ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล
        1. นายเฉลิมพล รักษาภักดี
 ประจำชั้น 
        2. นางนาลอน จันทร์ศรี
 ไม่ระบุ 
        3. นายรักชาติ วันหลัง
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลมังสาหาร
        4. นายกิติศักดิ์ พรมเพ็ญ
 ไม่ระบุ 
        5. นายนิรัญ แน่นอุดร
 ประจำชั้น 
        6. นางยุวดี แจ้งกร
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
        7. นางบุญน้อม ฉลวยศรี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองสิม
        8. นายศรายุทธ นิธิยานันท์
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ
        9. นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวดารารัตย์ เชื้อสกล
 ไม่ระบุ 
        11. นางดารุณี จันทะนาม
 ไม่ระบุ 
        12. นายทวีชัย ศรีลับศรี
 ไม่ระบุ 
        13. นางทิพวรรณ จัมปะโสม
 ไม่ระบุ 
        14. นายธีรพัฒน์ พยัคฆพันธ์
 ไม่ระบุ 
        15. นางนภัส พัวพันธ์
 ไม่ระบุ 
        16. นางสาวประภาภรณ์ เชื้อเวียง
 ไม่ระบุ 
        17. นางพัฒนศรี ประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        18. นางศิริฉัตร ปกครอง
 ไม่ระบุ 
        19. นางสาวสุธรรมา จันทร์สอน
 ไม่ระบุ 
        20. นางหทัยรัตน์ สิงห์เชื้อ
 ไม่ระบุ 
        21. นางสาวอรตา พลูเพิ่ม
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ
        22. นายจาตุรนต์ มั่นคง
 ไม่ระบุ 
        23. นางฉวีวรรณ ยืนสุข
 ไม่ระบุ 
        24. นายเฉลิมชัย พลเทพ
 ไม่ระบุ 
        25. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
 ไม่ระบุ 
        26. นายชาญศักดิ์ สาระ
 ไม่ระบุ 
        27. นางสาวชุนาภรณ์ จอมหงส์
 ไม่ระบุ 
        28. นายทวีศักดิ์ กระพันธ์เขียว
 ไม่ระบุ 
        29. นายธงชัย หนองขุ่นสาร
 ไม่ระบุ 
        30. นางสาวนิตยา ศรีทาบุตร
 ไม่ระบุ 
        31. นางบังอร กาทอง
 ไม่ระบุ 
        32. นางสาวเพ็ญประภา จัตุรัส
 ไม่ระบุ 
        33. นายมานพ ประธาน
 ไม่ระบุ 
        34. นายยิ่งยศ ศุภกุล
 ไม่ระบุ 
        35. นางยุพวรรณ์ นาถาพันธ์
 ไม่ระบุ 
        36. นายรณกริช รูปแก้ว
 ไม่ระบุ 
        37. นายสามารถ สุตาวงษ์
 ไม่ระบุ 
        38. นางสิดาพรรณ รัศมีโรจน์
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ บทความ
        39. นางสาวขวัญนักตร์ กิตติโกสินท์
 ไม่ระบุ 
        40. นายเข็มพร ขาววงษ์
 ไม่ระบุ 
        41. นางสาวเจณิศฏา ฉิมวงษ์
 ไม่ระบุ 
        42. นางชะไมญา ภาษิต
 ไม่ระบุ 
        43. นายนิรันดร คุลธิ บทความ
 ไม่ระบุ 
        44. นายประธาน พุฒพิมพ์
 ไม่ระบุ 
        45. นางเพ็ญแข ต้นสาย
 ไม่ระบุ 
        46. นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์
 ไม่ระบุ 
        47. นางมลิณีย์ ใจแก้ว
 ไม่ระบุ 
        48. นางสาวรุ้งเพชร ศรีสมบูรณ์
 ไม่ระบุ 
        49. นางสาววราภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
        50. นางสาววิลัย มิตระมา
 ไม่ระบุ 
        51. นางสาวศิริพร ทรัพย์คูณ
 ไม่ระบุ 
        52. นายสนอง ใจทน
 ไม่ระบุ 
        53. นายสุบรรณ วิเศษชลธาร
 ไม่ระบุ 
        54. นางสุมาลี สังข์เงิน
 ไม่ระบุ 
        55. นายอุดร ถิ่นขาม
 ไม่ระบุ 
        56. นางอุไร เคนคำน้อย
 ไม่ระบุ 
        57. นางสาวเอมอร แก้วชิณ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305898