ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
        1. นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2549
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
        2. นางจารุณีย์ เก่าพิมาย
 ไม่ระบุ 
        3. นางสาวพิมพ์ใจ อุ่นแก้ว
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง
        4. นางกัลยาลักษณ์ สมิตานนท์
 ไม่ระบุ 
        5. นางพิรุณ รัตนงามวงค์
 ไม่ระบุ 
        6. นางสาวสุมลมาลย์ เก้ากสิกรรม
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
        7. ดร.อินทราณี การัตน์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
        8. นายประจวบ จำปาวัน
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน
        9. นางจันทนี อินนันชัย
 ไม่ระบุ 
        10. นางฐิติพร สุภากูล
 ไม่ระบุ 
        11. นายสุริยันต์ ปินเครือ
 ไม่ระบุ 
        12. นางสาวอทิสุดา คำทา
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง
        13. นางรสาพร หม้อศรีใจ
 ไม่ระบุ 
        14. นางสาวระพีพรรณ ภิญโญ
 ไม่ระบุ 
        15. นายสุทธิพงศ์ เสริมสุข
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
        16. นางสาวศิริวรรณ ปินเครือ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
        17. นางสาวจิรภา โทกุล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง
        18. นายทรรศพล คำฟูบุตร
 ไม่ระบุ 
        19. นายธีระชัย ใจยาบุตร
 ไม่ระบุ 
        20. นางสาวปิ่นนภา คำปงศักดิ์
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
        21. นางสาวสุพรรณี วงค์แสน
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306216