ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก
        1. นางสาวกุลิสรา ก้อนจันทร์เทศ
 ไม่ระบุ 
        2. นายชัยวัฒน์ ทับทิมศรี
 ไม่ระบุ 
        3. นางเทวี พิชัย
 ไม่ระบุ 
        4. นางธันทมาศ เมืองสุวรรณ์
 ไม่ระบุ 
        5. นางมะลิวรรณ์ เกษนาค
 ไม่ระบุ 
        6. นายวิสูตร พูลทอง
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์
        7. นางกัญญาณี วิทย์ธรรมานนท์
 ไม่ระบุ 
        8. นางสาวกุลธิดา เดือนหงาย
 ไม่ระบุ 
        9. นางสาวชุตินันท์ ถูกอารมณ์
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวณัชชา สุพรรณ์เศษ
 ไม่ระบุ 
        11. นางสาวน้ำค้าง ตนชัยภูมิ
 ไม่ระบุ 
        12. นางสาวเยาวลักษณ์ สมพงษ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง
        13. นางสาวจันทิมา เปลี่ยนทรัพย์
 ไม่ระบุ 
        14. นางปัทมา จันทร์เขียว
 ไม่ระบุ 
        15. นางพรรณิภา บุญสุข
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี
        16. นางกุหลาบ สนอ่วม
 ไม่ระบุ 
        17. นางสาวพัชรินทร์ มณีโส
 ไม่ระบุ 
        18. นางสาวลักขณา กองตริกรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
        19. นางวทันยา อุบลพงษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        20. นางสุดารักษ์ เชเดช
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305829