ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครไทย
        1. นางสาวธิติมาภรณ์ ปักษา
 ไม่ระบุ 
        2. นางบัวเรือน บุญธรรม
 ไม่ระบุ 
        3. นายประนาจ บุญจันทร์
 ไม่ระบุ 
        4. นางปราณี ศรีอุไรพงศ์
 ไม่ระบุ 
        5. นายวีระวัฒน์ บุญจอม
 ไม่ระบุ 
        6. นางสุมาลี ด่าม่วง
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก
        7. นางพิศมัย สุดสีสังข์
 ไม่ระบุ 
        8. นางอัจฉรา นุ่มโต
 ไม่ระบุ 
        9. นายอุบล อินจันทร์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
        10. นายอนณ วรจิตต์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราบ
        11. นางธมลพรรณ สัณวัชรนันท์
 ไม่ระบุ 
        12. นายประยุทธ หลักคำ
 ไม่ระบุ 
        13. นายมาโนช ทองรัตน์
 ไม่ระบุ 
        14. นางรุจี มั่นนุช
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305782