ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโพพระ
        1. ว่าที่ รต.หญิงธนินท์รัฐ คล้ายประยูร
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
        2. นางสาวจุฑามาศย์ หลิมตรากุล
 ไม่ระบุ 
        3. นางสาวภาณมาศ วงษ์แก้ว
 ไม่ระบุ 
        4. นายภานุวัฒน์ มณีจันทร์
 ไม่ระบุ 
        5. นางสุทธิชา แก้วคำ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
        6. นายกฤษณะ สบายใจ
 ไม่ระบุ 
        7. นางสาวกัญญาภัค ประสานตรากิจ
 ไม่ระบุ 
        8. นายขวัญชัย วิเชียรวุฒิชัย
 ไม่ระบุ 
        9. นายจารุพงษ์ เภาเครือมาศ
 ไม่ระบุ 
        10. นายเฉลิมพล มณีทิพย์
 ไม่ระบุ 
        11. นางสาวชนากานต์ คชพงษ์
 ไม่ระบุ 
        12. นางชนิศา ผลเกิด
 ไม่ระบุ 
        13. นางนงนาฎ วิเชียรวุฒิชัย
 ไม่ระบุ 
        14. นางเบญจพช จั่นเจริญ
 ไม่ระบุ 
        15. นางสาวประเทือง สอาดเอี่ยม
 ไม่ระบุ 
        16. นางสาวปรารถนา ธีระเดชพงศ์
 ไม่ระบุ 
        17. นางพรรณนิภา สุจริตจิตร
 ไม่ระบุ 
        18. นายพันธ์ศักดิ์ เติมยศ
 ไม่ระบุ 
        19. นางพิมลงยา แก้วแดง
 ไม่ระบุ 
        20. นางสาวรุ่งวิภา ถูงายยาว
 ไม่ระบุ 
        21. นางสาววราสินี อำพันแสง
 ไม่ระบุ 
        22. นางสาววารุณี โอ้อากาศ
 ไม่ระบุ 
        23. นายวิชาญชัย สุวรรณญรส
 ไม่ระบุ 
        24. ศรัณยา น้อยสง่า
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง
        25. นางสาวกานต์พิชชา ทองตำ
 ไม่ระบุ 
        26. นางสาวณัฐธยาน์ กิจจารุ่งโรจน์
 ไม่ระบุ 
        27. นางวรรณา ทองพา
 ไม่ระบุ 
        28. นางสาวสาลินี เลี่ยมพาน
 ไม่ระบุ 
        29. นางสาวอมวา ทับทิม
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
        30. นายธนัญชัย จุ้ยมี
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305824