ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขนอม
        1. นางสาวธีระพร ขนอม
 ไม่ระบุ 
        2. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย
 ไม่ระบุ 
        3. นายพสธร อินแพง
 บรรณารักษ์ 
        4. นายศุภนนท์ เงินถาวร
 ไม่ระบุ 
        5. นางสาวอรอุมา มนัสชน
 ไม่ระบุ 
        6. นางอัจฉนุช คำดีบุญ
 ไม่ระบุ 
        7. นายโอภาส เกื้อสกุล
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
        8. นางสาวกัลยา ครุฑคง
 ไม่ระบุ 
        9. นางจิราภรณ์ ศรีเผด็จ
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวถนอมศรี แซ่ฮั่น
 ไม่ระบุ 
        11. นายพงศักดิ์ สุวรรณรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        12. นางพวงน้อย ทูลธรรม
 ไม่ระบุ 
        13. นางยุพิน วัฒนสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        14. นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์
 ไม่ระบุ 
        15. นายวีระวุฒิ สัญพัชณ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถ้ำพรรณรา
        16. นางสมศรี นาครัตน์
 ไม่ระบุ 
        17. นายโสภณ เพชรมี
 ไม่ระบุ 
        18. นางสาวอมรศรี รักษามัญ
 ไม่ระบุ 
        19. นายอาภรณ์ นพรัตน์
 ไม่ระบุ 
        20. นางอาภรณ์ศรี พรหมดำ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าศาลา
        21. นายจาตุรนต์ วงศ์สวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
        22. นางจุไรรัตน์ ช่วยชู
 ไม่ระบุ 
        23. นายพานุพงศ์ อนันต์
 ไม่ระบุ 
        24. นางมะลิพรรณ วงศ์สวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
        25. นางสาวลัดดา ลือชา
 ไม่ระบุ 
        26. นายวิทยา โชติกะ
 ไม่ระบุ 
        27. นายวิรัตน์ มัจฉาชาญ
 ไม่ระบุ 
        28. นางสาวสัจมาศ กัลยาโพธิ์
 ไม่ระบุ 
        29. นางสุดารัตน์ จันทร์อำไพ
 ไม่ระบุ 
        30. นางสาวสุภัทร รัตนบุรี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
        31. นางเฉลิมลักษณ์ เต็มภาชนะ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305638