ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษานอกโรงเรียน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง
        1. นายสุทธิชัย ธรรมโชโต
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
        2. นางกอบกาญจน์ นิชัยรัตน์
 ไม่ระบุ 
        3. นางสาวจรรยา สุวรรณรัตน์
 ไม่ระบุ 
        4. นายชาญชัย เก้าเอี้ยน
 ไม่ระบุ 
        5. นายบุญญา เจริญฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
        6. นางกีรติกา ช่วยแข็ง
 ไม่ระบุ 
        7. นางชนาธิป ลิ้นหล่อ
 ไม่ระบุ 
        8. นางณัฏฐพร รัศมีปาน
 ไม่ระบุ 
        9. นางพวงเพชร เมืองนก
 ไม่ระบุ 
        10. นายวิชาญ ทับทิม
 วิทยาศาสตร์ 
        11. นางสาวสุนิสา คงศิลป์
 ไม่ระบุ 
        12. นางอารีย์ ทองดี
 ไม่ระบุ 
        13. นายอำนาจ เทพพูลผล
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
        14. นางเพียงใจ หอยสังข์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305834